May 20, 2024 11:07 Asia/Tehran
  • ܣܗܕܐ ܐܒܪܗܝܡ ܪܥܝܣܝ  ܣܥܕܐ ܕܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܘ ܪܚܡܐ ܕܕܝܗ ܝܢܐ̈ ܚܝܐ ܒܬܚܡܢܬܐ ܘ ܪܥܝܢܐ ܕܥܡܐ ܐܝܪܢ

ܣܗܕܐ ܐܒܪܗܝܡ ܪܥܝܣܝ ܣܥܕܐ ܕܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܘ ܪܚܡܐ ܕܕܝܗ ܝܢܐ̈ ܚܝܐ ܒܬܚܡܢܬܐ ܘ ܪܥܝܢܐ ܕܥܡܐ ܐܝܪܢ

ܣܗܕܐ ܐܒܪܗܝܡ ܪܥܝܣܝ  ܣܥܕܐ ܕܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܘ ܪܚܡܐ ܕܕܝܗ ܝܢܐ̈ ܚܝܐ ܒܬܚܡܢܬܐ ܘ ܪܥܝܢܐ ܕܥܡܐ ܐܝܪܢ

ܘܝܕܥܘ- ܣܢܕܢܐ̈ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܢܝܘܝܘܪܟ ܡܘܩܕܠܘܢ̈ ܠܐܬܐ ܕܐܡܪܝܟܐ

 ܣܦܪ ܝܘܡܐ ܕܦܪܝ ܕܡ ܢܝܘܙ  ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܩܕܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܒܢܝܘܝܘܪܟ ܒܝܕ ܣܢܕܢܐ ܕܦܠܣܬܝܢ. ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܣܢܕܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܢܝܘܝܘܪܟ ܬܦܩܠܘܢ̈ ܒܢܫܪܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ  ܫܘܝܐ ܥܡ ܕܝܗ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܫܪܟܢܐ̈ ܒܡܐܙܠܝܬܐ ܒܡܪܡܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܦܠܣܬܝܢ  ܥܠܠ ܡܢ ܕܘܟܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܕܦܠܚܐ  ܐܡܪܟܝܐ̈ ܡܘܕܠܘܢ̈ ܠܐܬܐ ܕܐܡܪܝܟܐ