Jun 11, 2024 11:15 Asia/Tehran
  • ܬܦܩܬܐ ܕܒܩܪܝ ܟܢܝ ܘ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܦ̇ܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ

ܬܦܩܬܐ ܕܒܩܪܝ ܟܢܝ ܘ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܦ̇ܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ

ܬܦܩܬܐ ܕܒܩܪܝ ܟܢܝ ܘ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܦ̇ܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ܆

ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܝܪܢܐ ܥܠܝ ܒܩܪܝ ܟܢܝ ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܝܘܡܐ ܬܤܝܢܐ ܡܢ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܓܢܗ  ܒܢܝܙ̇ܢܝ ܢܘܓܘܪܘܕ ܕܪܘܣܝܐ  ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܦ̇ܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ.

 ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܥܡ .ܕܝܢܬܐ ܕܡܢܬܐ ܡܢ ܡܚܙܝܬܐ ܕܚܘܒܐ ܘ ܚܫܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܘܬ ܢܝܚܐ ܘ ܣܗܕܘܬܐ ܕܐܒܪܗܝܡ ܪܥܝܣܝ ܘ ܪܚܡܐ ܕܕܝܗ  ܦܫܠܗ ܒܘܪܟܻܬܐ ܡܥܒܼܕܬܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܘ ܐܘܦ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܒܝܠ ܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈