Jun 15, 2024 11:34 Asia/Tehran
  • ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ: ܟܝܘܝܘܬܐ ܕܨܗܝܘܢܝܐ ܠܐ ܝܠܗ ܫܒܼܩܬܐ ܕܘܟܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ

ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ: ܟܝܘܝܘܬܐ ܕܨܗܝܘܢܝܐ ܠܐ ܝܠܗ ܫܒܼܩܬܐ ܕܘܟܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ܇܆ܡܥܝܘܬܐ ܕܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܘܢܥܝ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠܙܒܘܢܘܬܐ ܘ ܩܪܒܢܬܐ ܥܠ ܡܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܓܼܙܗܒܚܕܐ ܐܓܪܬܐ ܒܘܬ ܠܚܡܝܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܓܘܪܐ ܕܚܘܪܙܐ ܬܘܛܝܬܢܝܐ ܕܗܓܼ

ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ: ܟܝܘܝܘܬܐ ܕܨܗܝܘܢܝܐ ܠܐ ܝܠܗ ܫܒܼܩܬܐ ܕܘܟܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ܇܆ܡܥܝܘܬܐ ܕܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܘܢܥܝ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠܙܒܘܢܘܬܐ ܘ ܩܪܒܢܬܐ ܥܠ ܡܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܓܼܙܗܒܚܕܐ ܐܓܪܬܐ ܒܘܬ ܠܚܡܝܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܓܘܪܐ ܕܚܘܪܙܐ ܬܘܛܝܬܢܝܐ ܕܗܓܼ  ܒܚܕܐ ܐܓܪܬܐ ܦܘܩܕܠܘܢ̈ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ: ܟܝܘܝܘܬܐ ܕܨܗܝܘܢܝܐ ܠܐ ܝܠܗ ܫܒܼܩܬܐ ܕܘܟܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ܇܆ܡܥܝܘܬܐ ܕܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܘܢܥܝ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠܙܒܘܢܘܬܐ ܘ ܩܪܒܢܬܐ ܥܠ ܡܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܓܼܙܗܒܚܕܐ ܐܓܪܬܐ ܒܘܬ ܠܚܡܝܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܓܘܪܐ ܕܚܘܪܙܐ ܬܘܛܝܬܢܝܐ ܕܗܓܼ. ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܚܕ ܣܗܡܢ ܡܢ ܐܗ ܐܓܪܬܐ ܗܘܐܠܠܗ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܥܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ  ܘ ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܕܕܝܗ  ܘ ܡܘܙܝܕܠܘܢ̈ ܐܢܝ ܕܠܐ ܦܘܫܟܼܐ ܒܕ ܗܘܝ ܢܨܝܚܐ ܘ ܩܪܡܢܐ̈.