Jun 15, 2024 11:49 Asia/Tehran
  • ܣܗܕܘܬܐ ܕ19 ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܐܰܚܪܝܢܐ̈ 700 ܐܠܦܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܒܓܼܙܗ ܠܝܬܠܘܢ̈ ܐܰܟܼܠܬܐ

ܣܗܕܘܬܐ ܕ19 ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܐܰܚܪܝܢܐ̈ 700 ܐܠܦܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܒܓܼܙܗ ܠܝܬܠܘܢ̈ ܐܰܟܼܠܬܐ

ܣܗܕܘܬܐ ܕ19 ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܐܰܚܪܝܢܐ̈ 700 ܐܠܦܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܒܓܼܙܗ ܠܝܬܠܘܢ̈ ܐܰܟܼܠܬܐ

ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܒܝܗܒܼܐ ܝܠܗ ܟܘܬܪܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܒܪܙܐ ܘ ܗܘܐ ܒܢܫܪܬܐ ܥܠ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܪܦ̇ܗ ܒܬܝܡܢܐ ܕܓܼܙܗ ܘ ܡܢܝܢܐ ܕܣܗܕܐ ܙܐ ܙܝܕܠܗ ܥܠ 19 ܓܢܬܐ̈.

 ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܠ ܡܝܕܝܢ ܐܕܝܘܡ ܫܒܬܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܙܝܕܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܣܗܕܐ ܦܠܣܬܝܢ ܒܦܢܝܬܐ ܕܐܠ ܟܦܗ  ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܘ ܙܝܕܬܐ ܕܐܗܐ ܡܢܝܢܐ ܥܠ 19 ܣܗܕܐ ܕܒܘܫܝܘܘܐ ܕܕܝܗ ܝܢܐ ܢܩܒܼܐ ܘ ܝܠܐ ܙܥܘܪܐ.  ܫܘܝܐ ܥܡ ܕܝܗ ܢܫܪܝܬܐ̈ ܒܪܙܝܐ ܗܘܝܐ ܘ ܝܡܝܐ ܥܠ ܡܕܝܢܰܬܐ ܪܦ̇ܗ ܐܕܝܘܡ ܫܒܬܐ ܐܝ ܗܘܠܘܢ̈ ܟܘܬܪܐ.