Jun 18, 2024 10:55 Asia/Tehran
  • ܩܝܕܬܐ ܕܒܝܬ - ܟܪܝܗܐ̈ ܕܩܐܥܡ ܕܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܪܫܬ- ܡܘܬܐ ܕ9 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܡܪܥܢܐ̈

ܩܝܕܬܐ ܕܒܝܬ - ܟܪܝܗܐ̈ ܕܩܐܥܡ ܕܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܪܫܬ- ܡܘܬܐ ܕ9 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܡܪܥܢܐ̈

 

ܩܝܕܬܐ ܕܒܝܬ - ܟܪܝܗܐ̈ ܕܩܐܥܡ ܕܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܪܫܬ- ܡܘܬܐ ܕ9 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܡܪܥܢܐ̈

.. ܬܓܒܪܢܐ ܕܒܝܬ ܟܪܝܗܐ ܕܩܐܥܡ ܕܪܫܬ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܩܝܘܕܐ ܒܐܗܐ ܒܝܬ ܟܪܝܗܐ ܘ ܡܘܬܐ ܕ9 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܡܪܥܢܐ.

 ܐܗܐ ܛܒܐ ܡܙܝܘܕܐ ܝܠܗ ܐܗܐ ܒܝܬ ܟܪܝܗܐ ܒܥܕܢܐ ܕܩܝܘܕܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܓܘܗ 142 ܡܪܥܢܐ.

 ܐܗܐ ܛܒܐ ܒܕ ܦܩܐܫ ܡܘܟܡܠܐ