May 22, 2023 11:28 Asia/Tehran
  • ܣܗܕܘܬܐ ܕ3 ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܢܫܪܬܐ ܕܕܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ

ܣܗܕܘܬܐ ܕ3 ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܢܫܪܬܐ ܕܕܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ

ܣܗܕܘܬܐ ܕ3 ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܢܫܪܬܐ ܕܕܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ

ܒܢܫܪܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ  ܥܠ ܒܝܬ- ܫܡܪܝܐ ܕܝܠܬܗ  ܒܓܪܒܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ  ܗܠ ܐܕܝܐ ܗܘܝ ܝܢܐ ܣܗܕܐ 3 ܦܠܣܬܝܢܝܐ.  ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܘܬ ܢܝܫܐ ܕܐܝܬܠܘܢ̈ ܝܘܡܐܝܬ  ܒܡܚܝܐ ܝܢܐ ܠܦܢܝܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܕܦܠܣܬܝܢ  ܘ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܗܘܝܐ ܝܢܐ ܣܗܕܐ ܕܘܪܒܢܐ ܘ ܝܢ ܒܐܣܝܪܘܬܐ..