Sep 10, 2023 12:34 Asia/Tehran
  • ܡܘܬܐ ܕܙܘܕܐ ܡܢ 100 ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܒܐܕܠܒ ܕܣܘܪܝܐ

ܡܘܬܐ ܕܙܘܕܐ ܡܢ 100 ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܒܐܕܠܒ ܕܣܘܪܝܐ

ܡܘܬܐ ܕܙܘܕܐ ܡܢ 100 ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܒܐܕܠܒ ܕܣܘܪܝܐ

ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܘܬܐ ܕܙܘܕܐ ܡܢ 100 ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܒܐܕܠܒ ܕܣܘܪܝܐ ܒܗܝܪܬܐ ܕܚܝܠܐ ܕܗܘܐ ܪܩܝܥܐ ܕܪܘܣܝܐ ܘ ܓܝܣܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ.

ܐܢܐ̈ ܡܘܬܢܐ ܝܢܐ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕܬܗܪܝܪ ܐܠ ܫܐܡ.  ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܣܦܪ ܝܘܡܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܘܙܝܕܠܘܢ̈ ܒܐܢܐ̈ ܚܘܦܛܐ ܡܚܘܝܕܐ ܐܘܦ ܕܘܪܒܢܐ ܝܢܐ ܩܘܪܒܐ ܠ80 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܬܪܘܪܝܣܬ ܒܦܢܝܬܐ.