Feb 12, 2024 12:13 Asia/Tehran
  • ܣܗܕܘܬܐ ܕܙܘܕܐ ܡܢ 100 ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܢܫܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܦܢܝܬܐ ܕܪܦ̇ܗ

ܣܗܕܘܬܐ ܕܙܘܕܐ ܡܢ 100 ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܢܫܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܦܢܝܬܐ ܕܪܦ̇ܗ

ܣܗܕܘܬܐ ܕܙܘܕܐ ܡܢ 100 ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܢܫܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܦܢܝܬܐ ܕܪܦ̇ܗ    

ܡܢ ܒܬܰܪ ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܦܢܝܬܐ ܕܪܦ̇ܗ  ܘܙܕܐ ܡܢ 100 ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܗܘܠܘܢ̈ ܣܗܕܐ .ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܐܝܪܒܠܢܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܡܘܪܝܫܐ ܕܐܕܝܘܡ ܬܪܝܢܒܫܒܐ  ܡܚܝܠܘܢ̈ ܠܚܕܟܡܐ ܦܢܝܬܐ ܕܚܝܘܬܐ ܒܩܘܪܒܝܘܬܐ ܕܗܠܐܠ ܐܗܡܪ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܩܢܛܪܘܢ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܪܦ̇ܗ ܒܬܝܡܢܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ.