May 07, 2023 11:15 Asia/Tehran
  • ܒܐܣܪܘܢܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܕܪܩܘܒܼܠܝܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܒܝܘܡܐ ܕܙܘܝܚܐ ܕܓܻܪܠܙ ܬܪܝܢܐ ܒܒܪܝܬܫ ܦܝܫܠܘ̤ܢ ܕܒܼܝܩܐ

ܒܐܣܪܘܢܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܕܪܩܘܒܼܠܝܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܒܝܘܡܐ ܕܙܘܝܚܐ ܕܓܻܪܠܙ ܬܪܝܢܐ ܒܒܪܝܬܫ ܦܝܫܠܘ̤ܢ ܕܒܼܝܩܐ

ܒܐܣܪܘܢܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܕܪܩܘܒܼܠܝܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܒܝܘܡܐ ܕܙܘܝܚܐ ܕܓܻܪܠܙ ܬܪܝܢܐ ܒܒܪܝܬܫ ܦܝܫܠܘ̤ܢ ܕܒܼܝܩܐ

ܒܐܣܪܘܢܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܕܪܩܘܒܼܠܝܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܒܝܘܡܐ ܕܙܘܝܚܐ ܕܓܻܪܠܙ ܬܪܝܢܐ ܒܒܪܝܬܫ ܦܝܫܠܘ̤ܢ ܕܒܼܝܩܐ. ܦܪܣ ܚܙܘܐ  ܆ܕܐܣܟܝ ܢܝܘܙ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܦܩܬܐ̈  ܕܙܘܕܐ ܡܢ 250 ܡܠܝܘܢ ܦܘܢܕ ܫܘܝܐ ܥܡ 314 ܡܠܝܘܢ ܕܘܠܪ ܢܦ ܚܘܪܙܐ ܕܡܬܒܼܬܐ ܕܬܓܓܻ  ܕܡܠܟܐ ܕܒܪܝܬܫ..

ܒܐܠܦܐ ܓܢܬܢܐ̈ ܡܢ ܥܡܐ ܕܒܪܝܬܫ ܫܘܪܟܠܘܢ̈ ܒܡܐܙܠܬܐ  ܒܐܠܘܠܢܐ ܕܠܢܕܢ ܒܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܐܗܐ ܚܘܪܙܐ ܘ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܓܘܪܐ ܙܐ ܡܢ ܫܪܟܢܐ ܒܡܐܙܠܬܐ  ܦܝܫܠܘܢ̈ ܕܒܼܝܩܐ.