May 17, 2023 12:46 Asia/Tehran
  • ܢܫܪܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܥܠ ܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܢܫܪܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܥܠ ܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܢܫܪܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܥܠ ܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܓܘܕܐ ܕܓܘܪܕܐܢ ܕܢܒܠܘܣ ܝܗܒܼܾܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܥܠ ܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ.

ܐܗܐ ܛܒܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܟܡܠܐ