Sep 02, 2023 11:28 Asia/Tehran
  • ܚܘܦܛܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܕܪܩܘܒܼܠ ܨܗܝܘܢܝܐ̈

ܚܘܦܛܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܕܪܩܘܒܼܠ ܨܗܝܘܢܝܐ̈ ܗܘܐܠܘܢ̈ 5 ܚܘܦܛܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܒܝܕ ܦܠܣܬܝܢ ܕܪܩܘܒܼܠ ܨܗܝܘܢܝܐ̈. ܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐܟܠܝ ܝܘܡ ܒܒܗܢܐ ܦܪܝܫܐ ܒܡܚܝܣܐ ܝܠܗ ܠܥܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܦܝܫܠܘܢ̈ ܡܘܥܒܼܕܐ 5 ܚܘܦܛܐ ܒܝܕ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ.ܥܠ ܒܢܝܕ ܐܗܐ ܡܚܒܪܐ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܙܐ ܚܕ ܥܠܝܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܕܘܪܒܢܗ ܒܝܕ ܢܫܪܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ.