Sep 10, 2023 12:21 Asia/Tehran
  • ܙܝܕܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ ܒܪܘܕܢܐ ܕܡܓܼܪܒ

ܙܝܕܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ ܒܪܘܕܢܐ ܕܡܓܼܪܒ

ܙܝܕܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ ܒܪܘܕܢܐ ܕܡܓܼܪܒ

ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܝܗܒܼܾܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܙܝܕܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ ܒܪܘܕܢܐ ܕܡܓܼܪܒ ܡܢ 1305 ܓܢܬܐ̈ ܥܠ 2012 ܓܢܬܐ̈.

 ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܡܚܝܠܗ ܚܕ ܪܘܕܢܐ ܒܚܝܠܐ ܕ6.8 ܪܝܫܬܪ ܒܐܬܪܐ ܕܡܓܼܪܒ. ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܬܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܐܗܐ ܪܘܕܢܐ ܗܘܝܐ ܝܠܗ ܣܒܒ ܙܝܢܐ ܩܐ ܩܘܪܒܐ ܠ 300 ܐܠܦܐ ܓܢܬܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ.