May 07, 2024 12:03 Asia/Tehran
  • ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܕܪܘܩܘܒܼܠ ܦܠܫܐ ܒܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܡܝܫܝܓܐܢ ܕܐܡܪܝܟܐ

ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܕܪܘܩܘܒܼܠ ܦܠܫܐ ܒܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܡܝܫܝܓܐܢ ܕܐܡܪܝܟܐ

ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܕܪܘܩܘܒܼܠ ܦܠܫܐ ܒܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܡܝܫܝܓܐܢ ܕܐܡܪܝܟܐ

  ܫܘܝܐ ܥܡ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕ ܚܘܪܙܐ ܕܦܪܩܬܐ ܕܒܝܬ ܨܘܒܐ ܒܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܡܝܫܝܓܐܢ ܣܢܕܢܐ ܕܥܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܫܘܪܟܠܘܢ̈ ܒܚܕܐ ܡܐܙܠܬܐ ܓܘܪܬܐ ܘ ܡܘܗܟܡܠܘܢ̈ ܠܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܘ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܩܠܐ  ܕܕܪܘܩܒܼܠ  ܦܠܫܐ.

ܐܘܦ ܣܦܪ ܝܘܡܐ ܕܦܪܝ ܕܡ ܢܝܘܙ  ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܩܕܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܒܢܝܘܝܘܪܟ ܒܝܕ ܣܢܕܢܐ ܕܦܠܣܬܝܢ. ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܣܢܕܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܢܝܘܝܘܪܟ ܬܦܩܠܘܢ̈ ܒܢܫܪܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ  ܫܘܝܐ ܥܡ ܕܝܗ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܫܪܟܢܐ̈ ܒܡܐܙܠܝܬܐ ܒܡܪܡܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܦܠܣܬܝܢ  ܥܠܠ ܡܢ ܕܘܟܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܕܦܠܚܐ  ܐܡܪܟܝܐ̈ ܡܘܕܠܘܢ̈ ܠܐܬܐ ܕܐܡܪܝܟܐ..