May 12, 2024 12:16 Asia/Tehran
  • ܐܢܪܘܘܐ- ܡܐܟܼܘܠܬܐ ܒܬܝܡܢܐ ܕܓܼܙܗ ܒܚܬܡܐ ܝܠܗ

ܐܢܪܘܘܐ- ܡܐܟܼܘܠܬܐ ܒܬܝܡܢܐ ܕܓܼܙܗ ܒܚܬܡܐ ܝܠܗ

ܐܢܪܘܘܐ- ܡܐܟܼܘܠܬܐ ܒܬܝܡܢܐ ܕܓܼܙܗ ܒܚܬܡܐ ܝܠܗ

ܫܘܬܐܣܐ ܕܗܝܪܬܐ ܘ ܐܣܝܘܬܐ ܘ ܦܠܚܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܩܐ ܨܚܘܪܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܡܫܡܗܐ ܥܠ ܐܢܪܘܘܐ  ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ  ܐܢ ܗܝܪܝܬܐ ܐܰܢܫܝܐ ܠܐ ܦܝܫܝ ܝܗܒܼܐ ܩܐ ܥܡ ܕܦܠܣܬܝܢ ܘ ܦܝܫܐ ܕܒܼܩܬܐ ܩܡ ܫܕܪܬܐ ܕܕܝܗ  ܥܠ ܓܼܙܗ ܠܝܬ ܟܻܘ ܚܕ ܡܐܟܼܘܠܬܐ ܒܐܗܐ ܦܢܝܬܐ ܘ ܥܡܐ ܬܦܝܩܐ ܝܠܗ ܠܟܦܢܐ.

 ܐܢܪܘܘܐ- ܡܐܟܼܘܠܬܐ ܒܬܝܡܢܐ ܕܓܼܙܗ ܒܚܬܡܐ ܝܠܗ