Jun 11, 2024 11:31 Asia/Tehran
  • ܒܝܕܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܬܦܝܩܐ ܒܒܨܪܬܐ ܕܩܠܐ ܘ ܡܚܒܪܬܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ

ܒܝܕܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܬܦܝܩܐ ܒܒܨܪܬܐ ܕܩܠܐ ܘ ܡܚܒܪܬܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ

ܒܝܕܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܬܦܝܩܐ ܒܒܨܪܬܐ ܕܩܠܐ ܘ ܡܚܒܪܬܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐܣܫ

 ܡܚܒܪܬܐ ܕܒܝܕܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܝܘܡ ܩܐ ܝܘܡ ܒܨܪܐ ܝܠܗ. ܚܕܐ ܒܦܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܠܡܚܒܬܐ ܕܒܝܕܢ ܒܩܐܡ ܝܠܗ 37 ܡܢ ܡܐܐ ܘ ܐܝܢܐ ܐܗܐ ܟܡܝܘܬܐ  ܝܗܘܐ 56 ܡܢ ܡܐܐ.. ܐܗܐ ܒܨܪܬܐ ܕܡܚܒܬܐ ܕܒܝܕܢ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܫܘܪܝܠܗ ܡܢ ܒܬܰܪ ܦܠܛܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܒܠܬܪܐ ܕܐܦܩܢܣܬܢ ܘ ܐܘܦ ܙܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܫܪܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܓܼܙܗ ܘ ܩܛܠܐ ܕܦܝܫܠܗ  ܡܘܥܒܼܕܐ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܥܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ.