Jun 12, 2024 13:51 Asia/Tehran
  •  ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܝܠܢܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܕܥܘܡܪܢܐ ܡܢ ܟܘܬܪܐ ܕܦܘܢܝܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܓܼܙܗ

ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܝܠܢܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܕܥܘܡܪܢܐ ܡܢ ܟܘܬܪܐ ܕܦܘܢܝܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܓܼܙܗ

ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܝܠܢܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܕܥܘܡܪܢܐ ܡܢ ܟܘܬܪܐ ܕܦܘܢܝܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܓܼܙܗ

 ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܝܗܒܼܠܘܢ ܚܒܪܐ ܡܢ ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܝܠܢܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܕܥܘܡܪܢܐ ܡܢ ܟܘܬܪܐ ܕܦܘܢܝܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܓܼܙܗ ܘ ܛܠܒܠܘܢ̈ ܠܡܟܠܝܬܐ ܕܐܢܐ ܢܫܪܝܬܐ ܘ ܐܗܐ ܦܘܢܝܐ ܘ ܫܕܪܬܐ ܪܒܐ ܓܻܠܕܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܡܚܒܢܐ ܕܐܰܢܫܘܬܐ ܠܐܗܐ ܦܢܝܬܐ ܩܐ ܥܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ.

 ܐܗܐ ܣܝܥܬܐ ܝܠܗܧ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܥܝܣ ܘ ܝܗܒܼܠܗ ܠܐܗܐ ܛܠܒܬܐ ܘ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܫܘܘܗܡܢ ܡܬܰܪ ܥܒܼܪܬܐ ܕ8 ܝܪܚܐ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܐܗܐ ܢܫܪܬܐ  ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܠܐ ܝܠܗ ܗܘܝܐ ܡܢܬܝܢܐ ܒܘܬ ܒܥܘܬܐ ܕܓܢܗ ܘ ܬܦܩܬܐ ܕܐܗܐ ܫܘܠܢܐ ܙܐ ܒܡܗܟܡܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ  ܒܘܬ ܒܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܓܘܝܐ ܘ ܒܪܝܐ.