May 20, 2023 06:04 UTC
  • מהפכת הארנונה

צדק חלוקתי, או כל ביטוי אחר של שוויון, לא מעניין את הממשלה שבראשות בנימין נתניהו. על כן אין לנתק את המאבק על "קרן הארנונה" של הרשויות המקומיות מההסתערות הרחבה יותר על סדרי שלטון תקינים, והשאיפה לחזק את כוחה של הרשות המבצעת על חשבון רשויות אחרות וגורמים מאזנים ובולמים.

המערכה נגד הרשות השופטת עדיין לא הסתיימה, וכבר עולות הרשויות המקומיות על הכוונת של ממשלת נתניהו. אין ללכת שבי אחר הסיסמאות שמפריח שר האוצר, הקיצוני בצלאל סמוטריץ' בעניין הוזלת יוקר המחיה, או פתרון משבר הדיור. מטרתו היא לחזק את התלות של השלטון המקומי בזה המרכזי. כך תיפגע יכולתם של ראשי הערים להילחם במזימות ההרס של הממשלה הימנית ביותר שכיהנה בישראל. הדין הוא אחד: כפי שיש להיאבק בהפיכה המשטרית כך יש להתנגד להלאמת כספי הארנונה. תחת ממשלת הביזה, שאישרה לעצמה הטבות מגזריות בגובה חסר תקדים של 13.7 מיליארד שקלים, אין סיכוי לדיון ענייני באופן החלוקה של כספי הארנונה.

לא רק שהעיסוק בקרן הארנונה מנותק מהקשר רחב יותר — למשל הגבולות בין הרשויות השונות, המשפיעים על גביית הארנונה — אלא שתוכנית הממשלה, המקודמת במסגרת חוק ההסדרים, היא המשך ישיר למדיניות הסקטורלית. כך נקבע, כי תקציבן של ההתנחלויות לא ייפגע בשום חישוב, וכי הן רק יקבלו כספים של רשויות אחרות. באופן דומה, הוחלט להתנות את קבלת המענק מקרן הארנונה במספר היתרי הבנייה שכל רשות תקדם, בניסיון, לכאורה, להגדיל את היצע הדיור. ואולם, חלק מהרשויות הערביות עדיין סובל מהיעדר תוכניות מתאר מעודכנות ומאושרות ומשלל חסמים תכנוניים אחרים. התוצאה היא סבסוד רחב היקף של רשויות חרדיות והתנחלויות — על ידי ערים אחרות.

תוכניתה של ממשלת נתניהו נועדה להלך אימים על השלטון המקומי ולצמצם את מידת האוטונומיה שלו. בשבועות האחרונים הצטרפו רבים מנציגיו למאבק בהפיכה המשטרית ובתוכניות אחרות כמו אלה של ח"כ אבי מעוז מסיעת נעם. אין לטעות במסר הממשלתי: אם לא "יתיישרו" וישתפו פעולה עם נתניהו וסמוטריץ' ייפגעו בכיסם. לנוכח איומים כאלה, אסור לרשויות המקומיות להיכנע.