Apr 15, 2024 12:32 Asia/Tehran
  • ܐܡܝܪ ܥܒܕܘܠܗܝܐܢ ܒܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦܘܢܝ ܥܡ ܘܙܝܪܐܕ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ:ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܐܢ ܗܘܐܠܗ ܚܕܐ ܢܫܪܬܐ ܚܕܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܒܬܦܩ ܒܚܕ ܦܘܢܝܐ ܒܘܫ ܪܒܐ ܚܝܠܢܐ

ܐܡܝܪ ܥܒܕܘܠܗܝܐܢ ܒܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦܘܢܝ ܥܡ ܘܙܝܪܐܕ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ:ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܐܢ ܗܘܐܠܗ ܚܕܐ ܢܫܪܬܐ ܚܕܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܒܬܦܩ ܒܚܕ ܦܘܢܝܐ ܒܘܫ ܪܒܐ ܚܝܠܢܐ

ܐܡܝܪ ܥܒܕܘܠܗܝܐܢ ܒܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦܘܢܝ ܥܡ ܘܙܝܪܐܕ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ:ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܐܢ ܗܘܐܠܗ ܚܕܐ ܢܫܪܬܐ ܚܕܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܒܬܦܩ ܒܚܕ ܦܘܢܝܐ ܒܘܫ ܪܒܐ ܚܝܠܢܐ

ܐܡܝܪ ܥܒܕܘܠܗܝܢ  ܐܡܪܗ:ܚܘܦܛܐ ܢܫܪܢܐ ܐܝܪܢ ܝܗܘܐ ܡܬܘܚܒܐ ܒܢܝܫܐ ܕܬܠܡܬܐ ܘ ܡܟܠܝܬܐ  ܐܝܢܐ ܐܢ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܗܘܐܠܗ ܚܕܐ ܢܫܪܬܐ ܚܕܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܕܠܐ ܦܘܫܟܼܐ ܒܕ ܬܦܩ ܒܚܕ ܢܫܪܬܐ ܒܘܫ ܚܝܠܢܬܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܫ ܚܝܠܢܬܐ ܡܢ ܕܥܒܼܪ.ܐܗܐ ܬܘܢܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܘܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦܘܢܝ ܥܡ ܣܪܓܝ ܠܒܼܪܘܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܪܘܣܝܐ.