Feb 06, 2024 13:47 Asia/Tehran
  • ܒܘܝܢܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܟܻܘܟܒܢܐ ܕܝܡܢ ܒܘܬ ܡܚܝܬܐ ܕܐܠܦܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܘ ܒܪܝܬܫ ܒܝܡܐ ܣܡܘܩܬܐ

ܒܘܝܢܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܟܻܘܟܒܢܐ ܕܝܡܢ ܒܘܬ ܡܚܝܬܐ ܕܐܠܦܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܘ ܒܪܝܬܫ ܒܝܡܐ ܣܡܘܩܬܐ

ܒܘܝܢܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܟܻܘܟܒܢܐ ܕܝܡܢ ܒܘܬ ܡܚܝܬܐ ܕܐܠܦܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܘ ܒܪܝܬܫ ܒܝܡܐ ܣܡܘܩܬܐ

ܣܢܕܬܐ ܕܙܘܥܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܠܐ ܡܩܘܒܼܠܐ ܡܢ ܡܠܬ ܕܦܠܣܬܣܢ

 ܙܘܥܐ ܕܠܐ ܡܩܘܒܼܠܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܗܩܘܬܐ ܕܥܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܘ ܒܪܝܬܐ ܕ ܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ.

 ܐܗܐ ܒܘܝܢܐ  ܦܝܫܠܗ ܦܪܝܣܐ  ܒܝܕ ܙܘܥܐ ܕܠܐ ܡܩܘܒܼܠܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕ19 ܙܘܥܐ ܕܠܐ ܡܩܘܒܼܠܐ  ܘ ܒܘܬ ܩܪܒܢܬܐ ܥܠ ܟܬܒܼ ܩܛܥܝܬܐ ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܒܘܬ ܚܘܬܡܐ ܕܦܠܫܐ ܒܓܼܙܗ ܘ ܫܕܪܬܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܡܚܒܢܐ ܕܐܰܢܫܘܬܐ