Eýranyň Parstoday atly habar saýty hijri senesi boýunça 1394-nji ýylda öz işine başlady.bu saýtda täze habarlar yzygiderli onlaýn şeklinde ýüklenýär.Pars today saýty media äleminde IRIB (Eýran Yslam Respublikasynyň serhedaşa gullugy) ady bilen 50 ýyldan gowrak tejribesinden peýdalanyp täze görnüşinde öz işini dowam edýär.Parstoday dürli media gulluklary şol sanda saýt,radio,emeli hemra arkaly ýaýlymy we internet giňişligindäki sosial gulluklary öz içine alýar.Parstoday-iň her bir dilde özüne mahsus saýty bardyr meselem Onda Albanýa,Ermenistan,Bangladeş,Iňlis,Orsýet, Fransiýa,Germaniýa,Hindistan,Indoneziýa,Italiýa,Ýaponiýa,Gazagystan,Portugal,Spaniýa , Türkiýe we ... ýurtlarynyň resmi dillerinde özlerine has saýtlar bardyr. Parstoday-iň türkmen saýty dürli syýasy,medeni we mezhebi habarlary we maglumatlary dürli görnüşlerde ulanyjylarynyň erkinde goýýandyr.

Parstoday-iň türkmen saýtynyň ulanyjylary Eýran, Ortagündogar,Aziýa, Ýewropa we Amerika hemde Afrika degişli iň täze habarlary we maglumatlary bu saýtdan yzarlap başarjakdyrlar.

syýasy özgerişler we Ortagündogardaky harby çaknyşyklar we sebitde täsir galdyryjy , howpsuz we ösüşe bakan bir ýurt adynda Eýranyň ýerine ýetirýän roly Parstoday-iň türkmen saýtynyň ulanyjlarynyň dura-bara köpelmegine sebäp bolýandyr.