Sep 14, 2023 15:49 Asia/Ashgabat
  • Emomali Rahmonyň Duşenbede Merkezi Aziýanyň ýolbaşçylary bilen duşuşygy

Täjigistanyň prezidenti Duşenbede Gazagystan, Gyrgyzystan, Özbek we Türkmen kärdeşleri bilen duşuşyp, ikitaraplaýyn, sebitleýin we halkara gatnaşyklary ara alyp maslahatlaşdy.

Fars habar gullugynyň penşenbe güni beren habaryna görä, Täjigistanyň prezidenti Emomali Rahmon, Merkezi Aziýanyň baştutanlarynyň bäşinji maslahatyna we "Aral deňzini halas etmek" halkara gaznasyny esaslandyryjy ýurtlaryň baştutanlary geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Täjigistana gelen Gazagystan, Gyrgyzystan, Özbek we Türkmen kärdeşleri bilen duşuşdy.

Rahmonyň Gazagystanyň prezidenti Kasem Jomert Tokaýew bilen bolan duşuşygynda iki ýurduň arasyndaky bileleşik we strategiki hyzmatdaşlyk we ykdysady, söwda we medeni ugurlardaky özara gatnaşyklar bilen baglanyşykly köp meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Rahmon we Tokaýew şeýle-de sebit we halkara meseleler boýunça pikir alyşdylar.

Emomali Rahmonyň Gyrgyzystanyň prezidenti Sadir Jabaraf bilen bolan duşuşygynda Merkezi Aziýa liderleriniň bäşinji maslahatynyň ähmiýeti nygtaldy we bu çäräniň oňyn sebit meýilleriniň ösmegine goşant goşjakdygyna umyt bildirildi.

Täjigistanyň prezidentiniň özbek kärdeşi Şawkat Mirziaýew bilen duşuşygynda iki ýurduň arasynda bar bolan strategiki hyzmatdaşlygyň derejesinden kanagatlanýandygyny mälim etmek bilen, ykdysady, söwda, medeni, bilim we gumanitar ugurlarda hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň zerurlygy nygtaldy.

Emomali Rahmon şeýle-de Türkmenistanyň prezidenti "Serdar Berdimuhamedow" bilen duşuşanda Merkezi Aziýa sammitleriniň netijeleriniň sebitara hyzmatdaşlygy güýçlendirmek üçin möhüm faktor boljakdygyna ynam bildirdi. Iki tarap şeýle hem ikitaraplaýyn we sebitleýin hyzmatdaşlygyň giň gerimi barada pikir alyşdylar.

Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýewiň hormatly myhman hökmünde Merkezi Aziýa liderleriniň maslahatyna gatnaşjakdygyny bellemelidiris.

Tags