Dec 07, 2023 12:30 Asia/Ashgabat
  • Berdimuhamedow: Türkiýe Türkmenistanyň esasy söwda hyzmatdaşlaryndan biridir

Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýäni söwda pudagynda bu ýurduň esasy hyzmatdaşlaryndan biri hasaplady.

Fars habar gullugynyň habaryna görä, Türkmenistanyň prezidenti "Serdar Bardimuhamadow"(düýn, çarşenbe) Aşgabatda türk eksport önümleriniň sergisine salgylanyp bu sergi täjirçilik we ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmekde we iki ýurduň arasyndaky maliýe dolanyşygyny ýokarlandyrmakda, şeýle hem türk kompaniýalary we maýadarlary bilen milli ykdysadyýete maýa çekmekde aragatnaşyklary yzygiderli ýokarlandyrmakda möhüm roly oýnap biljekdigini aýtdy.

Şeýle hem Türkmenistanyň prezidenti bu serginiň täze nesil tehnologiýalaryny alyş-çalyş etmek üçin esas boljakdygyna we iki ýurduň arasynda ylmy-tehniki hyzmatdaşlygyň potensialyny güýçlendirjekdigine ynam bildirdi.

Tags