Mar 26, 2024 01:36 Asia/Ashgabat
  • Arap Ýurtlary Moskwada Guralan Hüjümi Ýazgardy

Hüjümde ýogalanlaryň hossarlaryna gynanç bildirildi, ýaralananlara şypa dilendi.

Arap ýurtlary, düýn Russiýanyň paýtagty Moskwada konsert zalynda guralan terrorçylykly hüjümi ýazgardy.

Saud Arabystanynyň Daşary işler ministrliginden berlen ýazmaça beýannamada, terrora garşy göreşiň möhümdigi nygtaldy.

Beýannamada, hüjümde ýogalanlaryň hossarlaryna gynanç bildirildi, ýaralananlara şypa dilendi.

Birleşen Arap Emirlikleriniň Daşary işler ministrliginden berlen beýannamada hem terrorçylykly hüjümiň berk ýazgarylýandygy nygtalyp, hüjümde ýogalanlaryň hossarlaryna gynanç bildirildi, ýaralananlara şypa dilendi.

Liwiýanyň Daşary işler ministrliginden berlen ýazmaça beýannamada, Liwiýanyň asuda ilaty nyşana alýan ähli terrorçylykly hüjümleri ýazgarýandygy ýatladyldy.

Alžiriň, Kataryň, Kuweýdiň, Omanyň, Müsüriň, Iordaniýanyň, Palestinanyň, Liwanyň, Tunusiň we Marokkonyň Daşary işler ministrligi hem Moskwada guralan terrorçylykly hüjümi ýazgardy.

Yslam Hyzmatdaşlyk guramasynyň Baş sekretary Hüseýin İbrahim Taha hem beren ýazmaça beýannamasynda hüjümi berk ýazgarýandygyny we terrora garşydyklaryny nygtady.

Russiýanyň paýtagty Moskwada Krokus konsert zalynda 22-nji martda ýaragly adamlar tarapyndan hüjüm guralypdy.

Konsert zalyna giren hüjümçileriň çem gelen ýere od açmagy we konsert zalynyň üçeginiň ýanandygy sebäpli 133 adam ýogalypdy, 100-den gowrak adam hem ýaralanypdy.

Hüjümiň jogapkärçiligini terror guramasy DEAŞ öz üstüne aldy.

Hüjümi guran 4 terrorçy bilen birlikde 11 adam saklandy.

Russiýanyň paýtagty Moskwada kosert zalynda guralan terrorçylykly hüjümde ýogalanlar üçin 24-nji martda 1 günlük milli ýas yglan edildi.

Milli ýas sebäpli Russiýanyň Stambuldaky Baş konsullygynda hem baýdaklar ýarysyna çenli aşakladyldy.

Russiýanyň paýtagty Moskwada Krokus konsert zalynda 22-nji martda ýaragly adamlar tarapyndan hüjüm guralypdy.

Konsert zalyna giren hüjümçileriň çem gelen ýere od açmagy we konsert zalynyň üçeginiň ýanandygy sebäpli 133 adam ýogalypdy, 100-den gowrak adam hem ýaralanypdy.

Russiýanyň döwlet Ýolbaşçysy Wladimir Putin, halka ýüzlenip eden çykyşynda “24-nji marty ýurduň çar tarapynda milli ýas hökmünde yglan edýärin” diýipdi.

Milli ýasyň yglan edilmeginden soň Russiýanyň Stambul şäheriniň Garaşsyzlyk köçesinde ýerleşýän Baş konsullygynda hem baýdaklar ýarysyna çenli aşakladyldy.

Hüjüm sebäpli Russiýanyň Baş konsullugynyň öňünde gül desseleri we oýunjak goýuldy.

 

 

Tags