“Pars Tuday” qıləy İroni xəbə sayte ki,1394-ə Hicri-Şəmsi sori ıştə fəaliyyətış bino kardə və onlayn 24 saat-i ərzədə xəbə iyən məlumaton rosneydə. ”Pars Tuday” cəhd kardedə ta ıştə Media  dınyoədə penco sorisə vey bıə fəaliyyəton koy staj iyən təcrubəonku  İRİB-i (İron İslom Respublikə Teleradio Marzixarici Xıdmət) formatədə oko bıdəy və bəştə fəaliyyəton de tojə təfəkkur və metodi dəvom bıdəy.

“Pars Tuday”-i  nəzdədə bənə sayt,rədio,peyk antenaku pevolo bıey iyən sosyal şəbəkəonədə fəaliyyəton bıə informasiyə xıdməton movcude.çı “Pars Tuday”har qıləy zıvoni baxşon ıştən co məxsusə saytonışon heste. Albaniyə,Erməni,Banqladeşi,İngilisi,Urusi,Fransə,Almaniyə,Husa,İbri,Hindi,İndoneziya,İtaliyə,Yaponiyə, Ğazaxıstoni,Səvahili,Pəştu,Portuğaliyə,İspaniyə iyən Tırkiyə zıvonon çı “Pars Tudey” deştə seyrəkəyon rabitə bastə zıvononkue.

“Pars Tuday” Tolışi zıvoni servisi istehsol kardə bərnoməon çı siyosi,fərhənqi iyən məzhəbiyə xəbəoonku iborəte ki,ımoni Multimedia formatədə bəştə muxatəbon( məsəkəson) rosneydə.

Miyonə Şərğədə bıə siyosi iyən hərbi hodisəon və qıləy betəhlukə vırə iyən ozavziyə holədə  bıə İroni bın məntğədə təsirəkə roli ifo kardey,dayima çı “Pars Tudey” Tolışi zıvonədə bıə servisi məsəkəson miğdori ziyod kardedə.