İslomiyə İron dınyo ğudrəton vədə təslim nibəbe

İslomiyə İron dınyo ğudrəton vədə təslim nibəbe

İslomiyə İron dınyo ğudrəton vədə təslim nibəbe

İron iyən Az.R miyono rabitə tojə pard tosə omə i manqi bə istesmor bərəse

İron iyən Az.R miyono rabitə tojə pard tosə omə i manqi bə istesmor bərəse

İron iyən Az.R miyono rabitə tojə pard tosə omə i manqi bə istesmor bərəse

De Vəhdət haftə mınosibəti Tolış şəhrədə 20 qıləsə vey bərnomə bərpo bəbe

De Vəhdət haftə mınosibəti Tolış şəhrədə 20 qıləsə vey bərnomə bərpo bəbe

De Vəhdət haftə mınosibəti Tolış şəhrədə 20 qıləsə vey bərnomə bərpo bəbe

Ermənıstonədə bo koridori icod kardey çı zuku istifodə nıkarde barədə iddio

Ermənıstonədə bo koridori icod kardey çı zuku istifodə nıkarde barədə iddio

Ermənıstonədə bo koridori icod kardey çı zuku istifodə nıkarde barədə iddio

İslomiyə İron dınyo ğudrəton vədə təslim nibəbe

İslomiyə İron dınyo ğudrəton vədə təslim nibəbe

İslomiyə İron dınyo ğudrəton vədə təslim nibəbe

Tolışə şer...

Tolışə şer...

Tolışə şer...

İron iyən Az.R miyono rabitə tojə pard tosə omə i manqi bə istesmor bərəse

İron iyən Az.R miyono rabitə tojə pard tosə omə i manqi bə istesmor bərəse

İron iyən Az.R miyono rabitə tojə pard tosə omə i manqi bə istesmor bərəse

De Vəhdət haftə mınosibəti Tolış şəhrədə 20 qıləsə vey bərnomə bərpo bəbe

De Vəhdət haftə mınosibəti Tolış şəhrədə 20 qıləsə vey bərnomə bərpo bəbe

De Vəhdət haftə mınosibəti Tolış şəhrədə 20 qıləsə vey bərnomə bərpo bəbe

Azərbaycan R. prezdenti məşvərətçi iyən İroni səfiri vindemonədə məntəğə təhəvullaton barədə bəhs bıə

Azərbaycan R. prezdenti məşvərətçi iyən İroni səfiri vindemonədə məntəğə təhəvullaton barədə bəhs bıə

Bokuədə İron İslom Respublika səfir iyən Azərbaycan R. məşvərətçi məntəğə tojə təhəvulaton barədə deyande votımonışon kardə.

BRİKSədə uzv bey, İron və Cənubi Afrika rabitəon inkişofiro qıləy fırsət

BRİKSədə uzv bey, İron və Cənubi Afrika rabitəon inkişofiro qıləy fırsət

İroni İslomi şura parlamenti sədr votışe: BRİKSədə uzv bıə kişvəron bəpe de istikbor və irğçi diyəon və baxşonədə mubarizə bardey kənoədə kişvəri mudiriyət kardey, siyosi, ictimai iyən iğtisodi baxşonədə həm muvəffəğ əməl bıkon.

Ğərəboği barədə Paşiniyan iyən Məkroni votımon

Ğərəboği barədə Paşiniyan iyən Məkroni votımon

Zinə şəv, Ermənistoni iminnə vəzir Nikol Paşiniyan və Fransə prezdent Emanoel Məkron telefoniyə təmasədə Ğərəboği barədə de yande votımon kardışone.

İron və Rusiyə bə cənubi Ğəfğazi məsələon həll kardey təkid kardışone

İron və Rusiyə bə cənubi Ğəfğazi məsələon həll kardey təkid kardışone

Rusiyə və İron İslom Respublika rəyison de məntəğə oxonə vəziyəti təğib kardey 2 qılə kişvəri miyono votımonədə bə cənubi Ğəfğazi məntəğə məsələon həll kardey zərrurət iyən 3+3 ğolibədə votımonon əncom bey və məntəğə mevzuon barədə xarıcion mıdoxilə nıkardey təkid kardışone.