Anban baxşdor: Anbani marziyə baxşədə 13 qılə şebə nəzədə qətey bıə

Anban baxşdor: Anbani marziyə baxşədə 13 qılə şebə nəzədə qətey bıə

Anban baxşdor: Anbani marziyə baxşədə 13 qılə şebə nəzədə qətey bıə

Tolışədə səçıni təşkili fik kardey bıə

Tolışədə səçıni təşkili fik kardey bıə

Tolışədə səçıni təşkili fik kardey bıə

Rəşt - Kaspiyəni osonə roy ojbemon

Rəşt - Kaspiyəni osonə roy ojbemon

Rəşt - Kaspiyəni osonə roy ojbemon

De vıjnımoni mehvəriyəti təbyini iclos

De vıjnımoni mehvəriyəti təbyini iclos

De vıjnımoni mehvəriyəti təbyini iclos

Masal şəhrıstoni virtual aləmi əktivə şəxson iclos bərpo be.

Masal şəhrıstoni virtual aləmi əktivə şəxson iclos bərpo be.

Çoşəmbə, Xorradə manqi 30 minnə rujədə, təlim iyən tərbiyə mərkəzi şəhid Əhmədi Ruşən salonədə Masal şəhrıstoni virtual aləmi fəalon və təbyin cihodi iclos bərpo be.

Anban baxşdor: Anbani marziyə baxşədə 13 qılə şebə nəzədə qətey bıə

Anban baxşdor: Anbani marziyə baxşədə 13 qılə şebə nəzədə qətey bıə

Anban baxşdor: Anbani marziyə baxşədə 13 qılə şebə nəzədə qətey bıə

Tolışədə səçıni təşkili fik kardey bıə

Tolışədə səçıni təşkili fik kardey bıə

Tolışədə səçıni təşkili fik kardey bıə

Rəşt - Kaspiyəni osonə roy ojbemon

Rəşt - Kaspiyəni osonə roy ojbemon

Rəşt - Kaspiyəni osonə roy ojbemon

Bə Fələstini mıstəğilə kşvəri icod bey, Rusiyə və Vyetnami təkid

Bə Fələstini mıstəğilə kşvəri icod bey, Rusiyə və Vyetnami təkid

Rusiyə və Vyetnam qıləy mıştərəkə bəyoniyə ğəlibədə, beynəlxalği prinsipi royku bə Fələstini məsələ həl iyən mıstəğilə kişvəri icod kardey təkid kardışone.

Ermənistoni boks beynəlxalğə mısobiğəonədə İroni varzışkoron dəvəşey

Ermənistoni boks beynəlxalğə mısobiğəonədə İroni varzışkoron dəvəşey

Ermənistoni boks beynəlxalğə mısobiğəonədə İroniku Şərği Azərbaycani ostan komanda bə 3 qılə telı, nığə və bırınc dast peydo kardışone.

De İron həmkoətiro Pokistoni milli mediyaon universiti hozzoəti

De İron həmkoətiro Pokistoni milli mediyaon universiti hozzoəti

İron və Pokistoni mədəni rabitəon hevujəti cəhəto, Pokistoni milli zıvonon universiti, İslom Abadədə de İroni İslomi Respublika səforətxonə mədəni məşvərətəkə həmkoəti əlovə beyro ıştə hozzoəti elonış kardə.

BRİKS-i mısobiğəonədə İroni uşu varzışkoron 25 qılə ranqəranqə medalışon kəsb kardə

BRİKS-i mısobiğəonədə İroni uşu varzışkoron 25 qılə ranqəranqə medalışon kəsb kardə

Bə Tele-Rədyo xəbə aqentəti məlumoti əsos;İron İslom Respublikə 18 nəfərinə uşu kərvon həm merdon iyən həm çe jenon miyono Sanda və Taləvi baxşədə 4 telı,10 nığə iyən 11 bırıncə medal bıə holədə,umumən 25 ranqinə medalışon bə dast vardə.