Qilon ostanədə Kerman şəhri terroristiyə hodisə Şəhidon, şəhodəti 40 minə ruji qirami qətey matəmə mərosime

Qilon ostanədə Kerman şəhri terroristiyə hodisə Şəhidon, şəhodəti 40 minə ruji qirami qətey matəmə mərosime

Qilon ostanədə Kerman şəhri terroristiyə hodisə Şəhidon, şəhodəti 40 minə ruji qirami qətey matəmə mərosim bərpo be

Bəhmən manqi 22 minə rujədə Anban şəhri yolə şemon

Bəhmən manqi 22 minə rujədə Anban şəhri yolə şemon

Bəhmən manqi 22 minə rujədə Anban şəhri yolə şemon

Cənab Səmapur Ostoro şəhrədə bəhmənə manqi 22 nə ruji aksiyaədə cəmaəti ğəhrəmanə hərəkətiku sıxan kardə

Cənab Səmapur Ostoro şəhrədə bəhmənə manqi 22 nə ruji aksiyaədə cəmaəti ğəhrəmanə hərəkətiku sıxan kardə

Cənab Səmapur Ostoro şəhrədə bəhmənə manqi 22 nə ruji aksiyaədə cəmaəti ğəhrəmanə hərəkətiku sıxan kardə

Anban şəhri Cımə İmom: hakəs vıjnımonədə qəmi peqəto bəştə məmləkət xıdmətış kardə

Anban şəhri Cımə İmom: hakəs vıjnımonədə qəmi peqəto bəştə məmləkət xıdmətış kardə

Anban şəhri Cımə İmom: hakəs vıjnımonədə qəmi peqəto bəıştə məmləkət xıdmətış kardə

Qilon ostanədə Kerman şəhri terroristiyə hodisə Şəhidon, şəhodəti 40 minə ruji qirami qətey matəmə mərosime

Qilon ostanədə Kerman şəhri terroristiyə hodisə Şəhidon, şəhodəti 40 minə ruji qirami qətey matəmə mərosime

Qilon ostanədə Kerman şəhri terroristiyə hodisə Şəhidon, şəhodəti 40 minə ruji qirami qətey matəmə mərosim bərpo be

Tolışədə şəhidi inə bə rəhmət şə

Tolışədə şəhidi inə bə rəhmət şə

Şəhid Davod Sərməsti inə bə rəhət şə.

İroni reçinə vıron (7)

İroni reçinə vıron (7)

Gilon, çı Masal Tolışə şəhri qıyəon

Bəhmən manqi 22 minə rujədə Anban şəhri yolə şemon

Bəhmən manqi 22 minə rujədə Anban şəhri yolə şemon

Bəhmən manqi 22 minə rujədə Anban şəhri yolə şemon

“Washington Post” Azərbaycani səçınikuş nıvıştə

“Washington Post” Azərbaycani səçınikuş nıvıştə

“İlham Əliyev de ov bə Ğərəboğ populyarətiku istifadə karde səçınış 14 manq bə navış okırne. Əsos dı muxalifət partiya bın səçınədə iyən sədodoədə iştirok nıkardeş ğərar doe, – “Washington Post” nıvıştə. 

Azərbaycanədə Çexiya şəhrvand dəstqir kardə bə 

Azərbaycanədə Çexiya şəhrvand dəstqir kardə bə 

 Çexiya Azərbaycanədə səfarət Ermənistan sərhədiku bə Azərbaycan ovaştedə ittihom bə şəhrvandi barədə məlumatış təsdığ kardə. 

“Bloomberg” İlham Əliyev hakimiyyəti 7 sor həm dıroz kardeku nıvıştedə

“Bloomberg” İlham Əliyev hakimiyyəti 7 sor həm dıroz kardeku nıvıştedə

“Azərbaycani rəhbər peş Ğaraboğ qalibiyyəti nubəku bəkəno (14 manq bə nav) səçin dəvonidə. 2003-minə soriku Prezident bə İlham Əliyev istə hakimiyyəti bə 7 sor mıddətən dıroz karde hozzo bedə”. 

Azərbaycan bə Avropa Məhkəmə kardə şikat qorə lider keşvəronədəy.

Azərbaycan bə Avropa Məhkəmə kardə şikat qorə lider keşvəronədəy.

Azərbaycan bə Avropa İnson Huğuğon Məhkəmə (AİHM) vığandə şikaton hisobo qorə sıftənə 10 keşvəri resdədəy.