Şərh

 • De cihodi idorə kardey, şəhidə prezdenti roy dəvom

  De cihodi idorə kardey, şəhidə prezdenti roy dəvom

  May 20, 2024 14:41

  Şərği Azərbaycan ostani Vərzəğan məntəğədə iyən İroni prezdenti vertəliyotiro icod bıə hodisədə milləti xadim, Seyd İbreym Rəyisi və deəy bə ico bıə heyət şəhid be. Im hodisə bəpeşt, vey muhimmə soal ki umumi iştimaiyətədə bəyon bıdə ıme ki ısət, kişvəri cari koon çoknə idorə bəbe?

 • Paşiniyani bə Boku itərəfinə imtiyazon, Ermənistoni milləti hevujə etırazon

  Paşiniyani bə Boku itərəfinə imtiyazon, Ermənistoni milləti hevujə etırazon

  May 16, 2024 08:28

  Bə Azərbaycan Respublika ərazi itərəfinə aspardə bey və bə İlham Əliyevi devləti daimə imtiyozon doey ələyh, Ermənistonədə milləti etırozon bə da minnə ruj varid bıə.

 • Ğəzzə canqi səbarz və fatehə muğaviməti ğıvvon

  Ğəzzə canqi səbarz və fatehə muğaviməti ğıvvon

  May 15, 2024 09:01

  İşğol bıə sərzəminonədə bə cəsusi və hərbi həssosə mərkəzon, muğaviməti qrupon hevujə həmləon əncom doşone ki ım əməliyoton muvəffəğiyət jığo be ki sionist rejimi ləşkəri ali hərbiçion bə məğlubiyət etırofışon kardə.

 • De Amerkə silohon, Ğəzzə milləti ğətiam etırof kardey

  De Amerkə silohon, Ğəzzə milləti ğətiam etırof kardey

  May 14, 2024 14:37

  Qıləy mıstəğilə qrup ki beynəlxalğ huğuği koşınos və Amerkə xarıci vəzorətxonə nakonə rəsmi şəxsonku mutəşəkil bıdə, elon kardışone ki Ğəzzə millət de Amerkə silohon vositə bə şəhodət rəsəşone. Bə ım mutəşəkil bıə qrupi votey əsos, təğribən 35000 Fələstini millət əcumlə 14000 hırdən ıştə coni dastiku doəşone, əvon ijən əlovə kardışone ki vey Fələstini məzlumə millət de Amerkə silohon vositə kıştə bıən.

 • Rusiyədə Tolışon təzyiği jiədə ğəror doey xoto, de xarıciyon hamkoəti kardey

  Rusiyədə Tolışon təzyiği jiədə ğəror doey xoto, de xarıciyon hamkoəti kardey

  May 12, 2024 15:11

  Demihəm ki bə pantırkon təhdidinə cərəyoni mislış nıbıə təziğon xoto, Tolışi cıvonon bəştə kə tərk kardey və mıhocirət məcbur bin, tojə xəbəon jığo hikoyət kardedə ki beynəlxalğə seonist rejim bə Rusiyədə sakin bıə Tolışon zərbə jəey xoto, bə ko kardey məşğul bıə.

 • Almatiyədə Boku və İrəvani sulh 2tərəfiyə muzakirəon

  Almatiyədə Boku və İrəvani sulh 2tərəfiyə muzakirəon

  May 12, 2024 14:47

  Mayə manqi 10 minnə rujiku Ğəzaxıstoni Almatiədə, Boku iyən İrəvani sulh 2tərəfiyə votımonon co qılə devrəon bino bıə.

 • Bə Azərbaycan R. 4 qılə di doeyro Paşiniyani devləti rozi bey

  Bə Azərbaycan R. 4 qılə di doeyro Paşiniyani devləti rozi bey

  Apr 23, 2024 10:03

  jəğo ki proqonoz əbi, vey behronon bpeşt, nəhayətədə Ermənistoni iminnə vəzir, Nikol Paşiniyani devlət, harçəxtə bə Boku devləti imtiyoz doey muvafiğətış kardə.

 • Amerkədə Fələstini himoyəkə tələbəon etosniye

  Amerkədə Fələstini himoyəkə tələbəon etosniye

  Apr 23, 2024 09:55

  Amerkə Niyuyorki polis, seonist rejimi cinoyətiku oşko surəti himoyə kardeyədə, Kolumbiya universitiədə 100 nəfəriku vey Fələstini himoyədoron dastqir kardəşe.

 • Amerkə, İ Bıə Milləton təşkilotədə Fələstini komilə uzviyəti vey muhimmə manne

  Amerkə, İ Bıə Milləton təşkilotədə Fələstini komilə uzviyəti vey muhimmə manne

  Apr 23, 2024 09:27

  Amerkə bənə israili vey muhimmə himoyədor, co kərə de Veto həxiku istifodə kardey vositə, İ Bıə Milləton Təşkilotədə Fələstini komilə uzviyətiro mane bıə.