Sep 19, 2023 13:11 Asia/Tehran
  • Noyabrə manqədə Boku, Mərkəzi Asiya yolon iclosi mizbonəti

Azərbaycan R. prezdent Əfğanıston, Azərbaycan iyən Mərkəzi Asiya iğtisodonro İ Bıə Milləton Təşkiloti məxsusə bərnomə iclosədə iştirokiro, Mərkəzi Asiya məntəğə həmmə kişvəron yolonku dəvətış kardə, ğəror heste ki ım iclos Noyabrə manqədə Bokuədə bərpo bıbu.

Bə Fars aqentiyəti zinə ruji raporti əsos, Mərkəzi Asiya məntəğə kişvəron yolon 5minnə məşvərətiyə iclosədə Azərbaycan R. prezdent, İlham Əliyev bənə fəxrinə mehmon iştirok iyən nıtğış kardə, ım iclos tojədən Tacikistoni paytəxt, Dışəmbə şəhrədə bərpo bıə be.

Azərbaycan R. prezdent İlham Əliyev ım iclosədə Əfğanıston, Azərbaycan iyən Mərkəzi Asiya iğtisodonro İ Bıə Milləton Təşkiloti məxsusə bərnomə iclosədə iştirokiro, Mərkəzi Asiya məntəğə həmmə kişvəron yolonku dəvətış kardə, ğəror heste ki ım iclos Noyabrə manqədə Bokuədə bərpo bıbu.

Votey bəbe ki ımsor Əfğanıston, Azərbaycan iyən Mərkəzi Asiya iğtisodonro İ Bıə Milləton Təşkiloti məxsusə bərnomə 25minnə sorəqardışi təsis beye.

Im bərnomə Milodi 1998 minnə sorədə de Taşkəndi eloniyə imzo bey  və de Ğəzaxıston, Ğırğizıston, Ozbəkiston kişvəron vositə və ijən İ Bıə Milləton Təşkiloti iğtisodi kamissiya icroiyə sərkatibon, Asiya və Okeaniyaro İ Bıə Milləton Təşkiloti ictimai və iğtisodi kamissiya ıştə ko binoş kardə və çənd sor bəpeşt Azərbaycan R. iyən Tırkəməniston və Əfğanıston həm bə ım bərnomə əlovə bin.

Tags