Nov 27, 2023 13:25 Asia/Tehran
  • İron və Rusiyə parlamenti heyəti votımonədə, 2 qılə kişvəri sazışon təğib kardey

İron və Rusiyə parlamenti dustiyə qrupi sədr, 2 qılə kişvəri parlamenti heyəti votımonədə sazışon təğib kardeyku xəbəş do.

Milodi 2023 minnə sorədə İroniku 4 qılə parlamenti heyətiku vey bə Mosknva şin və dəvardə 1 sori mıddətədə İron İslom Respublika, rusiyəku muxtəlifə parlemanton əcumlə Rusiyə parlamenti sədr iyən dustiyəti qrupi sədri mizbon be.

İron və Rusiyə parlamenti dustiyə qrupi sədr, İbreym Rezai votışe: bə Rusiyə səfə cərəyonədə bə 2 qılə kişvəri əmniyyəti həmkoətion zərurət təkid bıə və ruşnə iyən şimol-cənub koridori baxşonədə sazışon barədə lozimə təğibon əncom bıə.

Bə milləti kə aqentiyəti raporti əsos, İron və Rusiyə parlamenti dustiyə qrupi sədr ijən əlovəş kardə: ehtiyoc be ki ruşnə iyən şimol-cənub koridori baxşonədə sazışon və təəhudon icro beyədə təcil əncom bıbu, ki ım iclosədə ım mevzuon barədə bəhs bıə.

İbreym Rezai ijən votışe: de Rusiyə tərəfon, İroni parlamenti dustiyə qrupi muzakirəonədə təkid bıə ki 2 qılə kişvər əmniyyəti baxşonədə həmkoətion dəvom bıdən və zumand bıkon.

İron və Rusiyə parlamenti dustiyə qrupi sədr, ijən bə Ğəzzə milləti morohətinə hodisə işorəş kardə və votışe: İron və Rusiyə parlamentiyə muzakirəonədə Fələstini məsələon və Ğəzzə vəziyət bəyon bıə ki həminə cəhətədə de Rusiyə mıştərəkə nəzəmon heste və həminə barədə de Rusiyə tərəf məzlumon mudafiə kardeyro təvafuğ kardımone.

Tags