May 26, 2024 08:56 Asia/Tehran
  • Putin: İroni hukuməti rişəon mıhkəm və zumande

Rusiyə prezdent, Seyd İbreym Rəyisi və deəy bə ico bıə heyəti şəhodəti reaksiyaədə votışe: İroni İslomi Respublika xarıci siyosətədə əvəzon intizorımon ni boçi ki İroni hakımiyət stabil və zumande.

Bə ART Rusiyə aqentiyəti raporti əsos, Rusiyə prezdent Veladimier Putin ıştə sıxənonədə de işorə bə ım ki Seyd İbreym Rəyisi şəhodəti bəpeşt xarıci siyosətədə ehron bəştə ısətnə roy dovom bədoe ijən votışe: ım dardnokə hodisə bəpeşt, İron İslom Respublika xarıci siyosətədə əvəzon intizorımon ni boçi ki İroni devlət, stabil, ğoym və komil surəti xatırcəmə devləte.

Putin ijən əlovəş kardə: İroni xarıci siyosət, ım kişvərədə qıləy hakımiyəti koe ijən votışe: İron qıləy yolə məntəğə kişvər bə hisob omeydə ki beynəlxalğ məsələonədə vey oşkoə rolış heste.

 

Tags