Nov 13, 2018 00:35 Asia/Tehran
  • Turiston ğəbul karde sahədə İron dınyoədə qıləy məşhurə kişvəre. 

Turizm beynəl xalğiyə təşkilati rəis votışe: turizm sənayeədə mehmonon ğəbul karde, mədəniyyət iyən rəsm-adəton vədə vey muhimme ki ım sahədə İroni millət dınyoədə məşhurin. 

Bə İrna raporti əsos Zorab Pelolikaşovili Tehronədə turizm beynəl xalğiyə təşkilati vabəstə ozvon xəbəiyə iclosədə İronış qıləy cəzbəkə kişvər zıneşe vo votışe: İroni rəsmi şəxson nəzərku turizm siyasətonədə vey əla dərəcəy və ım hərəkət bə ğədrdonəti karde loyığe. 

İroni turizm və vabəstə sənaye mədəniyə ijən idarə rəis Əli Monesan həm ım iclosədə İronış turizm sənaye zərfiyəton baxşədə çı dınyo 10 qılə kişvəron cəmədə zınəş be və bə İroni memari təbiət və mədəniyətədə bıə ğəşənqion işorəş ka. 

Əv bə Tehronədə turizm sənaye vabəstəyon beynəl xalğiyə iclos işorəş karde və votışe: ım iclosədə 30 qılə kişvəriku 80 qılə ozv iştirok kardəşone. 

İroni Həmədan şəhrədə turizm sənaye vabəstəyon iclos detosə Noyabri 14 dəvom kardedə. 

Tags