Sep 17, 2023 14:05 Asia/Tehran
  • İroni ğərbədə terroristiyə qədə qrupi məhv kardey

İroni ğərb, Kırdıston ostani Beytul Muğəddəsə Sepah təşkiloti komandir, bə ım ostanədə terroristiyə qədə qrupon vabədtə bıə amilon 12 nəfər dastqir kardeyku xəbəş do.

Kırdıston ostani Beytul Muğəddəsə Sepah təşkiloti komandir, qeneral Əmanullah Qəştasbi de Təsnim aqentiyəti votımonədə xəbəş do: zınə sıb Mərivanədə qıləy komanda ki bə anti inğilob vabəstə be, təğib, zıney iyən dastiqir bıən.

Qeneral Qəştasbi ijən əlovəş kardə: Kırdıstoni ostani mərkəz, Sənəndəc şəhrədə Kırdıston ostani Sepah kəşfiyot təşkilotədə de əmniyyəti ğıvvon kəşfiyot hərəkəton vositə,7 nəfər bə terroristiyə qədə qrupon vabəstə bıə amilon təğib iyən dastqir bıən.

Kırdıston ostani Beytul Muğəddəsə Sepah təşkiloti komandir, ijən bəyonış kardə:  Divandərədə 3 nəfər anti inğilobi amilon dastqir bən, əv ijən votışe: de əmniyyəti ğıvvon kəşfiyoti nəzorəti vositə, ostan səthədə 12 nəfər anti inğilobi qədə qrupon amilon həm dastqir bıən.

 

Tags