Sep 19, 2023 13:39 Asia/Tehran
  • Rəyisi təkidış kardə: İron hozzoe ki elmi baxşədə de Ğırğizıston elmi muvəffəğiyəton baxş bıko

İron İslom Respublika prezdent təkidış kardə: İron hozzoe ki elmi baxşədə de Ğığizıston elmi muvəffəğiyəton baxş bıko.

Bə İran Peres aqentiyəti raporti əsos, zinə İron İslom Respublika prezdent, Seyd İbreym Rəyisi bə Niyo york ıştə səfə bərnoməon dəvomədə de Ğərğizıstoni prezdent, Sadir Caparofi vindemonədə İroni siyosəti jıqo bəyonış kardə ki İron pidəşe de Dust və bıvə kişvər yəni Ğırğizıstoni ıştə rabitə əlovə bıko.

Rəyisi ijən təkidış kardə: de diğğət bə 2 qılə kişvəri rabitəon inkişofi maneon peqəteyro vey rə hərəkəton əncon doey əhəmiyyət, İron və Ğırğizıstoni mıştərəkə kamissiya icod kardey bə di dəğandey əcumlə ım maneonku zınəşe və ım kamissiya vey rə əktiv bey tələbış kardə.

Rəyisi ijən de zalımonə sanksiya vıcudi bə İroni cıvonon çəşəçi elmi inkişofon işorəş kardə iyən votışe: İron hozzoe ki de Ğırğizıstoni dustə kişvər ıştə muvəffəğiyəton baxş bıko.

Ğırğizıstoni prezdent, Sadir Caparof həm ım vindemonədə Şanhay təşkilotədə İroni komilə uzv bey təbrik votışe və ım uzv bey və həmkoətion əlovə bey, 2 qılə millət və devləti mənafe cəhəto zınəşe.

Ğırğizıstoni prezdent ijən rabitəon inkişofiro 2 qılə kişvəri zərfiyəton vey çok zınəşe və Tehron iyən Bişkeki ticori və iğtisodi rabitəon hevuj nıbeyku ıştə təəssufi elanış kardə və votışe: de Çin-Miyonə Asiya-İron koridori komil kardey və ijən de İronədə Bəndəəbbasi məntəğə Miyonə Asiya kişvəron reyls xətton rabitəon zəminə inkişof doey, karde bəznemon 2 qılə kişvəri miyono iğtisodi və ticori mıbodiləon hevuj bıdəmon.

Zinə İron İslom Respublika prezdent, de siyosi ali heyəti bə ico İ Bıə Milləton Təşkiloti 78 minnə umumiyə icmaədə iştirokiro bə Niyo york varid bıə.

İ Bıə Milləton Təşkiloti umumiyə icmaədə nıtğ kardey, Niyo yorkədə İronıjon cəmədə nıtğ kardey və de kali kişvəron yolon vindemon kardey əcumlə bə Niyo york səfər kardey Rəyisi bərnoməonku bəbe.

Tags