Dec 07, 2023 22:38 Asia/Tehran
  • Ğəribabadi: Ələğsa Tufan, sionist rejimi kəşfiyot təşkilaton zəifəti oşkoş kardə

Bəşər həxon ğərorqoh kotib və məhkəmə ğıvvə muavin de işorə bə Ələğsa Tufani barədə inğilobi Yolə Rəhbəri sıxənon, votışe: sionist rejimi ləşkər və kəşfiyot təşkilaton barədə sionist rejimi çand sorə təbliğaton, sionist rejimi ğudrətiku ğeyri həğiğiyə təsəccuri icodış kardə be, əmmo Ələğsa Tufan sionist rejimi kəşfiyot təşkilaton zəifəti və ləşkəri məğlubiyəti oşkoş kardə.

Bə İran Peres aqentiyəti raporti əsos, zinə Çoşəmbə və Tehroni universitədə, Kazım Ğəribabadi universiti tələbəon təbrik votey bəpeşt əlovəş kardə: Ələğsa Tufani əməliyot nə fəğət sionist rejimi strukturon vıloş kardə bəlkəm vey yolə tufan bərpoş kardə və ım yolə Tufan, bə sionist rejimi çand sorə cinoyəton diğğət kardey mevzuədə bəşəri vijdanon oğo kardeye. Muxtəlifə eksperton əcumlə əcumlə sionist rejimi eksperton və çəvon himoyəkəyon bə Tufan Ələğsa mislış nıbıə əməliyoti təkidışon kardə, ım əməliyot komil surət de Fələstin əncom bıə be.

İnsoni həxon ğərorqo kotib sionist rejim iyən çəvon himoyəkəyon iddion əks, Ğəzzə ğeyri hərbion ya molki şəxson şəhidon veyə miğdor, ım rejim be abruəti və rısvoçiyəti amil və nə ım rejimi muvəffəğiyət zınəşe.

Ğəribabadi ijən sionist rejimiro Ələğsa Tufani nəticəon barədə votışe: ım nəticəon əcumlə: işğoliyə əraziədə sioniston sakin bıə kəson noəmni icod kardey, əks miqranton ləpə icod kardey, bə sionist rejimi iğtisod yolə zərbə varid kardey, de sionist rejimi rabitəon normal kardey prossesədə mane və de Ğuds işğolçiyə rejimi beynəlxalğə umumi fikon yolə muxalifəton icod kardey şomil bıdə.