May 26, 2024 07:47 Asia/Tehran
  •  Əfğanıstondə İroni 300 milyon kubmetrisə ziyodə ovəhəxış çe Hirməndiku tədarukış karde

Əfğanıstondə İroni 300 milyon kubmetrisə ziyodə ovəhəxış çe Hirməndiku tədarukış karde

İroni Əfğanıstondə bıə səfir:İroni 300 milyon kubmetrisə ziyodə ovəhəxış çe Hirməndiku tədarukış karde.İroni Əfğanıstondə  bıə səfiri votəşe:İroni ovi diplomatiyə çərçivədə İslomi Respublikə 300 milyon kubmetrisə ziyodə ovəhəxış çe Əfğanıstoni tərəfiku təmin kardey bıə.

bə Tele-Rədyo xəbə aqentəti məlumoti əsos,İroni Əfğanıstondə bıə səfir Həsən Kazımi Ğomi əlovəş kardə ki,Kamal Xan ovə bandi sə dırıstə təmiri nıbey xoto,çe ovi 1 hissə bə “Qodzare” nemekinə ərazi səmt səbəro kardə bıə ki,ım həm bə İroni ovi təmini i hissə doey mane be.Kazımi Ğomi votəşe ki, Taliban Hərəkoti fəoliyyət,yəni Kamal Xan ovə bandi klapanon təmir və bə Sistani ovi nəğli ro nığıl kardey nəticədə bə İroni 300 milyon kubmetrisə ziyodə ov doey bıə. .İroni Əfğanıstondə bıə səfir çe İron İslom Respublikə bə Əfğanıstoni ələyh interaktiv və konstruktiv nəzə təkid kardə holədə,ovə təchizoti təmin kardeyış çe ovi diplomatiyə səbarzəti maddi və hisob bıəninə noiliyyətonku qıləyni hisob kardeşone və əlovəşon karde ki,Əfğanıstoni tərəf iyən İroni diplomatikə aparati dəvominə dığğəti nəticədə çəş kardey beydə ki,tosə cari ovə sori oxo çe İroni Hirməndi ruku ovi tələbot tam formədə pərdaxt kardey iyən doey bəbe.

 

Tags