May 27, 2024 13:47 Asia/Tehran
  • İslomi inğilobi yolə rəhbəri:məclis bəpe oroməti əbaxş iyən umu xəlğəkə bıbo.

İslamiyə inğilobi yolə rəhbəri islamiyə şura 12 minnə məclisi koon bino be mınosibəti, qıləy təraz(balansə) məclisi təşki beş de coqlə ğıvvon nəzmin iyən həmdılə həmkoətionku eyne holədə ğanon təşkil əkə ğıvvə daxilədə səhih və səbrinə cəmiyə rəftoronku anqılış zınə və təkidış karde məclis bəpe həmmişə oğoəti əbaxş, əmmid xəlğ əkə fəaliyyəton və cəhdon bə hərəkət dəyəğand məmləkəti umumiyə atmosferədə bə həmdıləti və bıvəti dəvət əkə bıbo.

İslamiyə inğilobi yolə rəhbəri islamiyə şura 12 minnə məclisi koon bino be mınosibəti, qıləy təraz(balansə) məclisi təşki beş de coqlə ğıvvon nəzmin iyən həmdılə həmkoətionku eyne holədə ğanon təşkil əkə ğıvvə daxilədə səhih və səbrinə cəmiyə rəftoronku anqılış zınə və təkidış  karde məclis bəpe həmmişə  oğoəti əbaxş, əmmid xəlğ əkə fəaliyyəton və cəhdon bə hərəkət dəyəğand  məmləkəti umumiyə atmosferədə bə həmdıləti və bıvəti dəvət əkə bıbo.

Bə yolə rəhbəri dəftərxonə məlumat ərosnə mərkəzi elani əsosi islamiyə inğilobi yolə rəhbəri Həzrət Ayətullah Xamenei ımruj sıb islamiyə şura 12 minnə məclisi ko bino be mınosibəti qıləy mesajədə milləti dılon cəzb karde və bə millət xıdmət karde iyən salihə əməlon vositədə  çəvon be mınnətə təşəkkurış bə ilahiyə podoş loyiğış zınə və əlovəş karde şəhid prizident sed İbrahim Rəyisi və çəy əzizə həmroon çandə milyoniyə təşşi  çı ilahiyə mıkafatonku qıləy nımonəy.

Həzrət Ayətullah Xamenei əlovəş karde ısət ki islamiyə şura məclisi 12 minnə devrə bənə həmmişə çəy vaxtədə və təxiriku kəno bino bedə, əziz və həkimə xıdo dərqahədə səcdə kardəmon və dini demokratiya dəvom və zumandəti xoto ki Xıdavəndə xalıği bə İroni milləti yolə hədiyəy təşəkkur kardəmon.

İslomiyə inğilobi yolə rəhbəri təkidış karde ha tojə məclis məmləkəti ruşinə taleədə qıləy tojə vavriski xəlğ karde bəzne və bə milləti ommid iyən ənqizə(mativasiya) perosne  bəznen.

Tojə nəfəsə nımayəndəon tərkib de koəzın və zumandə vıjniyə bıə kəson ım mesaji rosnedə ki məclis ya həmonə milləti kə əsosə ğanonədə ıştə extiyoriku bəhrə bardeədə və məmləkəti sotonon cəmədə bəştə qonə məsuliyyəti əməl kardeədə, karde bəzne bə rujnə sistemon iyən noə koonədə de təcrubə iyən hisob kitob əvoni həmro karde və ğanon təşkil karde iyən nəzorət karde  təlatum və robleminə  holəton eyne holədə be hərəkətiku diyəru karde.

Həzrət Ayətullah Xamenei ıştə mesajədə bə yodış dəğande şək ni ki de coqlə ğıvvon  nəzmin iyən həmdılə həmkoəti iyən ğanon təşkil əkə ğıvvə daxilədə səhih və  səbrinə cəmiyə rəftoron bə qıləy balansə məclis həmmə xososiyəton bə nəticə rəse komək bəkay və de çokinımayəndəonku yod karde dəvomin bəkay.

İslamiyə inğilobi yolə rəhbəri əlovəş karde ə nuktə ki həmmişə bəy təkid kardəm ıme ki məclis bəpe oroməti əbaxş iyən ommid xəlğ əkə və fəaliyyəton iyən cəhdon bə hərəkət dəğando və məmləkəti umumiyə atmosferədə bə həmdıləti və bıvəti dəvət əkə bıbo.

 Məclisi dılədə mediya be foydə musabığəon və siyasi ziyan ərosnə mucadiləon, məsuliyyətı kırtə vaxt və umri sərf  məkən və əqər jıqo nıbo nımayəndəon  huzuri erjinə zərfiyəton ım barzə vırədə zay bəbe vəım qıləy yolə ziyane.

Həzrət Ayətullah Xamenei votışe: coqlə  məsələ  nımayəndeqi ğəsəm harde həxədə ıme ki ım ğəsəm nımayişi iyən təm-tərağinə hərəkət ni, qıləy həğiği və məsuliyyət icod əkə ğəsəme ki dınyo və axirətdə yəğə bəqəte.

Ehtırominə nımayəndəon məcburin ıştə nımayəndıqi həmmə mıddətdə ım şəriyə ğəsəmi baxş bə baxş ıştə çəşi vədə ğəror bıdən və bəy  bəvo iyən əməl karde ıştə fəaliyyəton həxədə meyar ğəror bıdən.

İslamiyə inğilobi yolə rəhbəri təkidış karde coqlə məsələ bə ixlağiyə əməlon aide.

İslamiyə jimoni metod ki çəy muhimmə baxşi əxlağiyə fəziləton təşkil dodən siyasiyə fəaliyyəton və ğanoniyə rəğabəton meydonədəy veyə əhəmmiyyət pəydo kardedə.

 Və bı şərayetədə ki pərhizkarəti , ıştə həxiku dəvarde, insof və sədoğət iyən məsuliyyət ğəbul karde və be mınnətə ko. Erjinə kimiya ıştə əsosə ğeymətioşko kardedə.

Ordibeheştə manqi pəremoni şəhidon ki ısət məmləkəti sərosər çəvon matəmədən çəvon xosiyətonku qıleni  bə əxlağiyə fəziləton diğğət doeye.

Im cəhətdə ıştəku muğət be bəpe ve ciddi  diğğət mərkəzədə ğəror bıqəto.

Həzrət Ayətullah Xamenei votışe:oxonə nuktə ım həğiğəti bə yod dəğandeye ki məclisi ha nımayəndə İroni həmmə milləti nımayəndəy.

Im jıqo məno dodə ki nımayəndəon əsosə ko milliyə faydəon təmin kardeye.

 Bəştə şəhri məsələon diğğət doe bəpe bə məmləkəti məsələon kəlanə diyə əsosədə əncom bıqəto və məntiğiku bə kəno ovonə bıkə planon imza kardeku  ovonə bıkə bodcə həddiku kəno  diyəru bımandən.

İroni islamiyə şura məclisi 12 minnə devrə oj  be mərosim vıjniyə bə nımayəndəon iyən keşvəri və ləşkəri məsul şəxson huzurədə ımruj 2 şanbə sıb məclisi ələniyə səhnədə bino bə.

 

Tags