May 27, 2024 13:52 Asia/Tehran
  • Hamsuyəti siyosəti dəvom

Hamsuyəti siyosəti dəvom

İroni icroiyyə ğıvvə mudir bıə Məhəmməd Muxbiri de Suriyə prezdent Bəşər Əsədi telefonə təmosədə,bə ın kişfərədə umumi əzo elon kardey iyən çın kişfəri iminə vəzir və əy mışoyiət kardə heyəti çe şəhid Seyd İbreym Rəyisi vido mərosimədə iştirok kardeyku ğədrdonəti kardə holədə əlovəşon karde:Suriyə çe İroni milləti stratejikə şərik iyən dayimiyə duste.

Muxbiri təkidış karde:İroni mərdum oxonə həvo fociyədə ıştə prezdent iyən xarici koon vəzir,dıqlə təsirinə şəxsiyyətışon çe dasto doşone.əmmo çı İroni həmmə aparaton iyən onemonon bənə dəvardə zəmonon bəştə vəzifəon əməl kardə holədən və ın çe İslomi Respublikə ğoymə çərçivə iyən çı İslomi İnğılobi Yolə Rəhbəri alimonə yolyəti nışon doydə.

Coqlə xəbədə çe Səudiyyə Ərəbıstoni şahzodə Muhəmmdə bin Səlmon cımə ruji de Məhəmməd Muxbiri telefonə təmosədə,de şəhid Ayətullah Rəyisi şəhid bıey təsliyyətış vote və bəçəy bo dıtərəfin iyən reqiyonalə mınosibəton bəyji iyən inkişofiro dəvom doey təkidışon kardə.

Muhəmmdə bin Səlmon bın telefonə təmosədə izhorışon karde:Tehron iyən Ərriyad reqiyon iyən İslomi dınyoədə qıləy əsosinə rol ifo kardedən və de dıqlə kişfəri rabitəon hevuj kardey,bo məntəğə millətonro qıləy dəvəşə ayəndə iyən vəomə bə əməl vardey bəbe.

İroni xarici koon vəzərotxonə yol Əli Bağıri Kəni İƏƏ xarici koon vəzir şeyx Əbdullah ben Zayid ali Nihyani didoədə ki,bo şəhid İroni mərhumə prezdent Seyd İbreym Rəyisi iyən xarici koon vəzir Huseyn Əmirəbdullahiyani vido mərosimədə iştirok kardeyro bə Tehron səfəş kardəbe,bə İroni mərhumə prezdent şəhid Seyd İbreym Rəyisi xarici siyosətədə bıə stratejikə nəzə işorə kardə holədə izhorışon karde:çı İslomi İnğılobi Yolə Rəhbəri tərəfiku ın nəzə təyid iyən təsdığ kardey,de hamsuyəon mınosbətonədə ziddiyyəti çe miyoniku bardey çe İslomi Respublikə nizomi ğəti iyən stratejikə siyosət iyən qıləy foydəninə strateqiyə bo reqiyonalə həmkoətiroye ki,hukmən ın siysoət dəvom pəydo bəkarde. Əli Bağıri Kəni Tehronədə həmçinin de Mığoviməti qrupon yolon vindemonədə ki,əvon ıştə de İroni devlət iyən milləti bıə həmdlləti iyən həmdardətişon elon karde və çe sehyonist rejimi mığobilədə Fələstıni milləti şucoətinə mığoviməton bə tarifi loyığ vinde və de bə İroni İslomi Respublikə xarici siysoətədə hakim bıə rasiyonalə starteqiyə işorə kardə holədə elonışon karde ki,Mığovimət bə realə tərkib hissəon əsos bıə qıləy ideyale iyən bə həmonə cəhəti xoto həm,de işğalqəron haft manq nimə mıborizədə həm,ım çe Fələstıni mərdume ki,bə cinoyətkorə sehyonist rejimi bəvon jıə zəxm iyən zədəon tov vardə holədə,ijən ıştə izzət iyən istiğloli pərçəmışon rost kardə

 

Tags