Jun 17, 2024 09:39 Asia/Tehran
  • İroni xarici koon vəzorətxonə səvon, islomiyə məmləkətonku tələbış kardə təcili Ğəzzədə sionist rejimi qenosidi vəy qəteyu cəhd bıkən.

Bə İRNA xəbon əsosi Əli Bağıri Kəni de İ bıə Ərəbə Əmirətiyon xarici koon vəzir Şeyx Bin Zayid Ali Nəhyan təşkil doə  telefoniyə votımonədə işğalqərə sionist rejimi bə Ğəzzə və Fələstinı milləti zid vəhşiyə cinayətonku işarəş karde və votışe: islomiyə məmləkəton təcili sionist rejimi Ğəzzədə qenosidi vəy qəteyu iyən bə ım məntəğə zılm vindəkəson komək rosneyu cəhd bıkən.