Jun 19, 2024 13:01 Asia/Tehran
  • Ərəfə ruji mərosim

Ərəfə ruji mərosim

Ərəfə kəlmə ərəbi zıvono bıə qıləy sıxane və çəy məno həm de təfəkkuri qıləy çi de idrok,fam iyən zıneye.Ərəfot,Məkkədə qıləy vırəy ki,ımruj hociyon əyo monocot kardedən,peqətey bıə iyən votəşone Ərəfot,bəçəy xoto bəy jəqo votəşone ki,çe bandı-kuon miyono qıləy qıləy zıney iyən məlum bıə zəmine. Hociyon Ərəfə ruji yəni Zilhiccə manqi nəvminə ruji Ərəfoti səhroədə təvəğğuf kardedən,mandedən iyən de dıvo və mınocoti koy məşğul beydən və Zuhr iyən Əsri nımoji bərpo bıey bədiqə bə Məkkəye-Mukərrəmə oqardedən.əmmo bo ın ismi ın nomi noey coqlə dəlilon həm hestin ki,çəy zıney həm interesin və cozibədore.məsələn,jıqo votey bıə ki,Xıdo vığandə mələk bıə Cəbrəyil(ə) çe Həcci mənosik iyən mərosimi bə Həzrət İbreymi(ə) təlim doə zəmonədə,çoko ki,bə Ərəfə ruji rəse,bəyış vote:Ərəftə?. yəni tı fame ya dərkı karde?.əy həm cəvobış doe:bəle.çən,jıqo qıləy ruji nom Ərəfə be.həmçinin votəşone ki,çın nomi nomnoey səbəb bə renc iyən səbri tov vardey dəlili xotoye ki,bəy rəsey xoto bəpe bımon təhəmmul kardey iyən tov vardey bıbu.çıro ki,Ərəfə mənonku qıləyni səbr,hovsələ iyən tov vardeye.

Bə Həzrət Muhəmmədi(s) nəvəonku qıləyni iyən çe şiəyon şəşminə imom bıə İmom Sadığiku(ə) omə rəsə qıləy rəvoyəti əsos,Həzrəte Odəm(ə) çe vəhıştiku ixrac kardey bəpeşt bə dınyo daxil be iyən çıl ruj bəşəv –bəruj de bəmə çəşon səjdə holədə be.peşo Cəbrəyil(ə) ome və dəparseşe:boçi bəmeydəş?.Odəmi(ə) voteşe:çoko az nıbəmım qıləy holədə ki,Xıdovəndi mınış ıştə kəno bekardeşe iyən bə dınyoş vığande. Cəbrəyili(ə) voteşe:ha Odəm ha!tobəkə iyən bəçəy səmt oqard.Odəmi(ə) xəbəş se:çokonə tobə bıkəm?. Cəbrəyil(ə) Zilhiccə manqi nəvminə ruji maştəvoni Odəmış(ə) bə Ərəfoti səhroş barde iyən Məkkəku xaric bıə zəmonədə ehrom dəvasteyış bəy omute,Ləbbeyk voteyış bəy təlimış doe iyən Zuhri nımoji bəpeşt Ərəfə ruj rəse,de Cəbrəyili(ə)əmri bə mısılmınon ayini əsos ıştənış şışte,ğoslış doe iyən Əsri nımoji bəpeşt Odəmış(ə)  Ərəfoti səhro təvəğğuf iyən mandəcoədə oqətışe və bəy Xıdovəndiku ğəbul kardə kəlməonış təlimış doe.ın kəlməon çımiku iborət bin:Xıdolim ha!deştı sıtoyişi tıni təsbih kardedəm.ğərz tı co mə`bud ni.qıləy noloyığə kom karde və bəştə zılmım karde.az bəştə qıno etırof kardedəm.tı mıni bıbaxş iyən Əbaxş,mehrboniş”…

 

Tags