Dec 04, 2023 15:53 Asia/Tehran
  • Moli və qomruki rabitəon barədə İron və Suriyə məşvərəton

İroni səfir və Suriyə moliy vəzir 2 qılə kişvəri qomruki və moli rabitəon oxonə təhəvvulaton barədə deyande votımonışon kardə.

Bə Təsnim aqentiyəti raporti əsos, Dəməşğədə İron İslom Respublika səfir, Huseyn Əkbəri de Suriyə moli vəzir Kənan Yaği vindemon və 2 tərəfi qomruki və moli rabitəon oxonə təhəvvulaton barədə deyande votımon kardışone.

Im vindemonədə 2tərəf mıştərəkə şirkəton icod bey və qomruki baxşədə həmkoətion zumandəti barədə məşvərət kardışone.

Çımiku bənav həm İron İslom Respublika prezdent Seyd İbreym Rəyisi Mayə manqi 3minnə rujədə bə Suriyə səfəş kardə be və de ım kişvəri prezdenti vindemon və votımonış kardə be.

İron və Suriyə prezdenton, ıştə iğtisodi və siyosi heyəton mıştərəkə iclosədə muxtəlifə baxşonədə İron və Suriyə stratejik və dıroz mıddətə həmkoətion komilə bərnomə imzo kardışon be.

Tags