Dec 08, 2023 15:39 Asia/Tehran
  • Rəfəh marzi be ğeyd və şərton oj bemoni, Əmirəbdullahiyani təkid

İron İslom Respublika xarıci vəzir de Misr vositə bə Rəfəh marzi be ğeyd oj bemoni təkidış kardə.

Oktiyabrə manqi 7minnə rujədə, Fələstini muğaviməti qrupon, de Ələğsa Tufan nomo əməliyoti vositə, bə sionist rejimi ələyh ıştə həmləon bino kardışone. ım məğlubiyəti bəpeşt, Telaviv, intiğom sıey hərəkəti çərçivədə, de şiddətin surət bə Ğəzzə həmləş kardə.

Bə Ğəzzə tanqə sionist rejimi həmləon bino bey zəmoniku tosə ısət, 16 həzo nəfəriku vey Fələstinıjon şəhid bıən və de diğğət bə ım məntəğədə behroni şəroyet və ov və damon iyən xorək maddon kambey, ijən bə Ğəzzə milləti komək rosniyero marzon dəbastə bıə.

Həminə cəhətədə və bə İsna aqentiyəti raporti əsos, Zinə İroni xarıci vəzir Huseyn Əmirəbdullahiyan İks nomo sosiyal kanalədə nıvıştəşe: Misri rəsmi şəxsonku tələb kəmon ki bə Ğəzzə məntəğə sutemon, xorək və damon vığandeyro Rəfəh marzi oj kənən.

Tags