Apr 15, 2024 16:03 Asia/Tehran
  • İroni İMT də bıə nımoyəndə: İroni bə sehyonist rejimi cəvob zəruri iyən mutənosib be

İroni İMT də bıə nımoyəndə:İroni bə sehyonist rejimi cəvob zəruri iyən mutənosib be.

İroni İMT də bıə səfir iyən dayimi nımoyəndə votəşe:İron İslom Respublikə bə sehyonist rejimi cəvob lozım iyən mutənosib be və dəğiğə surətədə fəğət bə hərbi hədəfon həmləş kardə ta ehtımoliyə ziddiyəti bə minimum bırosno iyən bə mulki şəxson ziyoni vəy bıqəto.1 aprel 2024-ə sori torixədə qenosidəkə israyili rejimi tərəfiku bə İron İslom Respublikə(Suriyə poytaxt Dəməşğədə) konsuləti şebə oxonə hucum bənə İroni ərazisi iqlə hissə və çın kişfəri 7 nəfəri huğuğ mışoviri şəhid bey bədiqə bə ın ğeyri-ğanuni hərəkəti oşkoə şikilədə reaksiyə nışon doə İslomi İnğılobi Muhafizə Korpus zinə ruji (14 aprel) şəvi nimədə bə işğal bıə əraziyon bepilotə təyyorəon iyən rəketonku otəş ğandə holədə bə təcavuzkorə rejimi cəzo doeyro səyışon kardə.

De Ğərbi Asiyə reqionədə vəzyəti əloğədor Əmniyyət Şurə iclosədə İroni İMT də bıə səfir iyən dayimi nımoyəndə Əmir Səyid İrəvani iştirokış kardə və ın şurə çe sehyonist rejimi bə diplomatik obyekton hərbi hucumon məhkum kardə Əmniyyət Şurə uzvonku qıləyniye.İron İslom Respublikə silohinə ğıvvon de rəket və bepilotə təyyorəon bə sehyonist rejimi hərbi hədəfon hucum kardey bəyon kardə İrəvani ın hərəkətış bə sehyonist rejimi təkrorə hərbi təcavuzon,xususən həm bə çın rejimi 1 aprel 2024-ə sori torixədə bə İMT 2-ə maddə 4-ə bandi zidd bıə bə İron İslom Respublikə(Suriyə poytaxt Dəməşğədə) konsuləti şebə oxonə hucumi cəvobən zınəşe.İroni barzə səviyyəninə diplomati bəyon kardəşe ki,İron İslom Respublikə əncom doə əməliyyotı İMT Nizomnomə 51-ə maddədə ğeyd bıə iyən beynəlxalğə huğuği tərəfiku zınə bıə bəştəməxsus ıştənimudafiyə huğuğonku istifodə kardə holədə əncomış doə.İrəvani bəyonış kardə ki,məələsəf Əmniyyət Şurə bəzi uzvon min cumlə AİŞ,İngiliston iyən Fransa nevbəti dəfə bə həyğəton çəş vi kardə iyən bə ısətnə mevcudə vəzyəti boyis bıə əsosə səbəbon nıvində holədə hərəkət kardedən.İroni İMT də bıə səfir iyən dayimi nımoyəndə əlovəş kardə:Amerkə,Yolə Britaniyə iyən Fransa ıştə səhlənkoəti nəzədə nıqətə holədə və regionədə bə sulh iyən əmniyyəti dayir beynəlxalğə ehdəmonon bə vırə nırosnə holədə,de qıləy dıdimə rəftori İroni duyədə ittihom kardedən.

 

Tags