May 27, 2024 08:38 Asia/Tehran
  • Beynəlxalğə Cinoyət Məhkəmə prokurori bə seonist rejimi lideron həbsi order doey tələbi əsos mıdofiyə

Beynəlxalğə Cinoyət Məhkəmə prokurori bə seonist rejimi lideron həbsi order doey tələbi əsos mıdofiyə

Beynəlxalğə Cinoyət Məhkəmə prokurori bə seonist rejimi lideron həbsi order doey tələbi əsos mıdofiyə

Beynəlxalğə Cinoyət Məhkəmə prokurori Ğəzzə tanqədə hərbi cinoyətonədə taxsikor zınə bıə seonist rejimi rəhbəron həbsi order doey anqıl vəsotət doey ğərorış mıdofiyə kardə.Beynəlxalğə Cinoyət Məhkəmə prokurorəti(20 may) elonış kardə ki,seonist rejimi sərvəzir Benyamin Netanyahu və çəy hərbi vəziron hərbi cinoyətonədə ittihom bıə holədə,boçəvon həbsi hukm doey bıə.bə İRNA məlumoti əsos;Beynəlxalğə Cinoyət Məhkəmə prokuror Kərim Xan bə İngiltərə “Sunday Times” nəşri işambə ruji dərc bıə mısohibədə Beynəlxalğə səviyyədə həssosə vəziyyəti bıeyış bəyon kardə və votəşe:“ehyanə əmə bə ğanunon əməl nəkəmon,həni çəmə hiççi bo bəy çanq ğandero nimone”.

 

Tags