Apr 14, 2024 09:36 Asia/Tehran
  • Bə seonist rejimi ələyh İroni hərbiyə həmlə, ğanuni mudafiə həğiğiyə nışonə

Miladi 2024 minnə sori Aprelə manqi 1minnə əsrədə, sionist rejim qıləy cinoyətkorə hərəkətədə, Suriyə paytəxt Dəməşğədə bə İroni səforətxonə kunsol həmləş kardə ki ım həmlə cərəyonədə 7 nəfər İroni hərbi ali mışoviron şəhid bin.

İslomi İnğilobi Yolə Rəhbər və həmmə ğıvvon yolə komandir, Telavivi ım hərəkəti bə İron İslom Respublika sərzəmini həmlə zınəşe və təkidış kardə ki sionist rejim tənbih bəbe.

Dəvardə 45 sori mıddətədə, İron İslom Respublika çand kərə de seonist vositə, sərost iyən ğəyre sərost surəti həmlə ğərorış qətə be, əmmo ım həmləon vədə stratejikə səbrış be və bə əmniyyəti məntəğə təəhudi xoto, bə hiç canq varid bıə ni. əmmo əçi ki dəvardə şəvədə İron İslom Respublika əncomış do, anti israili tənbihi hərəkət və bə İ Bıə Milləton 51 minnə prinsipi əsos, ğanuni mudafiə həğiğiyə nımunə və nışonə be.

Zinə şəv və bə məhəli saəti zəmon, İ Bıə Milləton Təşkilotədə İroni daimə nımoyəndə və səfir, Əmir Səid İrəvani qıləy məktob ğolibədə, bə İMt sərkotib Antoniyo Qutereş və Malti daimə nımoyəndə və səfir Xanım Vensa Ferizer ki cari manqədə, çəy kişvər əmniyyət şura devrəiyə riyosəti ehdəş heste, təkidış kardə: İron İslom Respublika zoti həxi icro kardeyədə hərbi hərəkət ki bə İ Bıə Milləton təşkiloti 51 minnə maddə əsos,ıştəniku mudafiə kardeyro əncom bıə, bə israil rejimi çand kərə hərbi təcavuzon cəvobədə xususi Miladi 2024 minnə sori Aprelə manqi 1 minnə ruji hərbi həmlə cəvobədə əncom bıə.

Seonist rejim de Amerkə həmroəti iyən himoyə, Ğəzzədə qenosidi ıştə ğanuni mudafiə zınəş be boçi ki Oktiyabrə manqi 7 minnə ruj de Ələğsa Tufani əməliyot dim bə dim bıə be. Ğəzzədə qenosidi vədə, ğanini mudafiə iddio, qıləy nosəhihə iddio iyən bə Ğəzzə milləti ələyh mislış nıbıə cinoyəti ğanuni nışo doeye. çera ki 70 sor vey bəbe ki Fələstini millət xususi Ğəzzə tanqədə de sionist rejimi sistematikə vızməti dim bə dimin və ım mutəşəkilə vızməti vədə, Ələğsa Tufan, ğanuni mudafiə nımunə be. İron İslom Respublika zinə şəvi hərbi hərəkət həm Dəməşğədə bə İroni səforətxonə sionist rejimi həmlə vədə, ğanuniyə mudafiə be.

Əmmo dı minnə nuktə ıme ki bə seonist rejimi ələyh İRon İslom Respublika ğoymə hərəkət, Suriyədə bə İroni diplomatiya vırəon ələyh sionist rejimi silohinə hərəkəti məhkum kardeyədə, ım şura bezoəti ya İ Bıə Milləton Təşkiloti şuraədə irodə nıbey çərçivədə əncom bıə. Əmniyyət şura passivəti və sukut və hətto ım şura kali uzvon xususi Amerkə himoyədorəti  boyis bıə ki İron İslom Respublika ıştəniku mudafiə kardeyədə, bə İşğol bıə Fələstini ələyh hərbi hərəkət əncom bıdə.

Əmir Səid İrəvani həminə barədə təsdiğış kardə: de təəsufi İMT əmniyyət şura,beynəlxalğə əmniyyət və sulh oqəteyədə bəştə ko  əncom doəş ni və bə israil rejim icozəş do ta sıə xətton və beynəlxalğə həxon vey muhimmə prinsipon po jiədə bınə. jıqo be ğanunion boyis bıə ki məntəğədə daveon əlovə və məntəğə iyən beynəlxalğə əmniyyət və sulh təhdid bıbu.

3minnə nuktə ıme ki İron İslom Respublika bə seonist rejimi ələyh hərbi hərəkətədə hiç ğeyri hərbi vırə ya şəxsi hədəf ğəror doə ni. ım qıləy holədəy ki itərəfiku sionist rejim bə İroni səforətxonə ki diplomatiya vırəonku qıləynie həmləş kardə və co tərəfiku təğribən 7 manq bəbe ki Ğəzzədə bə ğeyri hərbion ələyh vey şiddətinə cinoyəton əncom doey holədəy.

Əmmo oxonə nuktə ıme ki bə seonist rejimi ələyh İron İslom Respublika hərbi hərəkət, İroni ərazi təmamiyyətiku himoyə kardeyədə fəğət iminnə qəm be və ehanə sionist rejim bə İroni ım hərbi hərəkət cəvob bıdə, bə işğol bıə Fələstini ələyh vey hevuj və şiddətinə hərəkət əncom bəbe.