Jun 13, 2024 13:57 Asia/Tehran

İron İslom Respublika məhkəmə sədr bə Ğətər səfərış kardə iyən səmimi və dustanə muhitədə de ım kişvəri əmiri vindemonış kardə və ım vindemon nışoş do ki həmmə baxşondə Tehron və Doha rabitəon bə nav şe səmtədəy.

İron İslom Respublika məhkəmə sədr, Huccətul İslom vəlmuslemin Ğulam Huseyn Muhseni Ejei ki bə Ğətər səfərış kardə zinə de Ğətəri əmir ya kral Təmim Bin Həməd Bin Xəlifə Ale Sani vindemon və votımonış kardə. ım vindemonədə ki dustanə və səmimi muhitədə bərpo be 2tərəf muxtəlifə mehvəronədə deyande votımon kardışone.

Im dido vey muhimm və pur ranqə nuktə ım be ki Muhseni Ejei iyən Şeyx Təmim muxtəlifə baxşonədə İron və Ğətəri rabitəon əcumlə beproblem iyən bə nav şe rabitəon zınəşe və tələbışon kardə ki ım roy iyən metod dəvomış bıbu.

Im vindemonədə şeyx Təmim Ğətərədə İron İslom Respublika məhkəmə sədri iştirokiku ıştə şoəti nışoş do iyən votışe: 40 soriku veye ki ım rabitəon stratejik royədəy. Muhseni Ejei həm byonış kardə ki muxtəlifə baxşonədə xususi dəvardə 3 sori mıddətədə İron və Ğətəri rabitəon səviyə inkişof royədə be və əmə pidəmone ım royə dəvomış bıbu.

Co qılə vey muhimmə nuktə ıme ki 2tərəf məhkəmə diplomatiyaku həm 2tərəfə rabitəon hevujətiro istifodə kardışone. həğiğətədə məhkəmə diplomatiya nışoş do ki İron və Ğətəri rabitəon, 2 qılə kişvəri miyono normalə rabitəonku bəpeye. həminə cəhətədə həm İroni məhkəmə təşkiloti yol de işorə bə İron və Ğətəri miyono məhkəmə və huğuği rabitəon inkişofi zərurət xususi de Ğıbonə İdi nez bey həmzəmon, bə 2 qılə kişvəri miyono  məhkumon ovoştoniye və əvoni əfv və baxşey təkidış kardə. Ğətəri əmir həm ım tələbiku ıştə himoyə elonış kardə.

Əmmo co qılə nuktə ıme ki İron İslom Respublika  və Ğətər, 2 qılə kişvəronin ki Fələstin və Ğəzzə məsələ himoyə kardeyədə vey pur ranqə rolışon hest be. Ğətəri devlət bo bə Ğəzzə canqi bə oxo rosniye və otəşvəsi sə kardey HƏMAS və sionist rejimi miyono vositəçiyətiro vey cəhdon əncom dodə. İron İslom Respublika həm beynəlxalğ və məntəğə icloson royku iştimaiyəti fikon bə Ğəzzə ələyh sionist rejimi cinoyəton səmt cəlb kardedə.

İroni məhkəmə təşkiloti sədr və Ğətəri əmiri vindemonədə ijən Muhseni Ejei Ğəzzə məsələ barədə Ğətəri devlət və Əmiri nəzəonku ğədrdonətiş kardə iyən votışe: zəruri heste ki islomi kişvəron Ğəzzə milləti dardon və ğəmon kam kardey və bə ım milləti ələyh cinoyəton vəy qətey və cinoyətkoron hərəkəton təğib kardey cəhəto tədbiron və hərəkəton əkcom bıdən.

Çımisə əlovə, İron və Ğətər həmişə cəhd kardışone ki həmişə problemon və məsələonədə bə yande komək bıkon. çən karde bəzne bıvotəmon ki bo məntəğə kişvəron miyono 2tərəfiyə rabitəon, İron və Ğətəri rabitəon qıləy ulqu və simvol bə hisob omeydə.

Tags