Mar 24, 2017 10:23 Asia/Tehran
  • Londonı terroristiyə hadisə bəpeştə İnqiltərə məmləkətdə bıə məçiton məsul şəxson xəbərdarətişon do.

London şəhrədə terroristiyə hucumi bəpeştə İnqiltərə məmləkətdə bə 1500 qılə məçiti məsul şəxson xəbərdarətişon do ta ıştə əmniyyətidə tədbiron inkişaf bıdən.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi İnqiltərə məmləkətdə Rəməzan nomo bıə təşkilati mudir Muhəmməd Şəfiğ votışe: venə jıqo terroristiyə əməliyaton bəpeştə mıslmonon və məçiton rostə qrupon iyən erğçiyə cəmaəti hucumonədə dim bə dim bedən əmmo bəpe icazə doə nıbo terarizm cəmaəti miyonədə ixtilaf təşkil bıkə.

Muhəmməd Şəfiğ əlavəş karde omə rujonədə İnqiltərə mıslmononru saxtə rujonku bəbe çunki umumən har terroristiyə hucumi bəpeştə bə mıslmonon zid nifrət və xışmqinə hərəkəton icod bedən.

İnqiltərə məmləkətdə islamiyə təşkilaton mudiron iyən məsul şəxsonku çandə nəfər londonı parlamenti meydonədə huzurışon hest bı və 4 şanbə ruji londonı terroristiyə hadisədə kıştə bə kəson matəmədə ıştənışon şərik zınə.

londonı pəynə  terroristiyə hadisədə 5 nəfər kıştə və 40 nəfər həm yarəjə bedən.

IŞİD terroristiyə qrup çı hucumi məsuliyyətış bə qi qətə.

Tags