Dec 03, 2023 14:22 Asia/Tehran
  • Əmirəbdullahiyan Ğəzzədə bə sionist rejimi cinoyəton oqətey təkidış kardə

İroni xarıci vəzir Huseyn Əmirəbdullahiyan de Avropa ittifoği xarıci siyosəti rəsmi şəxs Cozef Borel telefoniyə votımonədə de təkid bə sionist rejimi cinoyəton oqətey zərrurət əlovəş kardə: zərrurie ki vey rə bə Ğəzzə milləti ələyh sionist rejimi hərbi həmləon oqətey və humanitarə koməkon vığandey imkon icod bıbu.

Bə İrna raporti əsos,zinə şəv, Huseyn Əmirəbdullahiyan və Cozef Borel Ğəzzə oxonə təhəvvulaton və İroni İslomi Respublika və atom enerji beynəlxalğə aqntəti həmkoətion barədə məşvərət və Ğəzzədə harçəxtə bə canqi oqətey zərrurət təkid kardışone.

İroni diplomatiya təşkiloti yol bə sionist rejimi hərəkət və plan, Fələstini milləti icbur surəti ıştə kəon xarıc kardey notaş do və təkidış kadə: ısətnə vəziyəti rişə, bə sionist rejimi işğolçiyəti və təcavuzi xotoe, və ehanə bə Ğəzzə və Fələstini ğərbi səhili ələyh israil rejimi canqi cinoyəton oqətey məbu, məntəğədə canq nığıl surəti hevuj bıbu iimkonış heste.

Əmirəbullahiyan, Ğəzzədə ğeyri hərbiçion ğətli-am və hərbi təcavuzi dəvom və həmçınin canqi hevujəti və dəvomədə sionist rejimiku Amerkə himoyə siyosəton, vey muhimmə amil zınəşe.

Əv ijən ım votımoni co qılə baxşədə, de işorə bə atom enerji beynəlxalğə aqentəti İron İslom Respublika həmkoətiyon oxonə vəziyət, əlovəş kardə: ım həmkoətion texniki və huğuği çərçivədə dəvom peydo bəkay.

Əmniyyəti siyosət və xarıci koonədə Avrpa ittifoği ali nımoyəndə həm əlovəş kardə: lozima ki Fələstini ğərbi sahil və Ğəzzədə har çəxtə rə daveon oqəte bıbu.

Cozef Borel ijən təkidış kardə: Avropa ittifoğ cəhd kardedə ki israili bə beynəlxalğə həğuğun ehtırom noey məcbur bıko.

Əv ijən təsdiğış kardə: əmmə etığadımon heste ki Fələstini mevzu həlli hələkə roy, bə diplomatiya roy təmərkoz kardeye və hacurnə hərbi həmləon dəvom bə behroni əlovə bey bois bəbe.