Dec 06, 2023 15:09 Asia/Tehran
  • Əmirəbdullahiyan: İron-Rusiyə diplomatiyaku, həmişə mənfa kəsb kardımone

Moskvaədə İron İslom Respublika və Rusiyə xarıci vəziron qıləy mıştərəkə iclosədə bə 2 qılə kişvəri həmkoətion və rabitəon səthi əlovə bey cəhdon əncom doey təkid kardışone.

Bə İran Peres aqentiyəti raporti əsos, Huseyn Əmirəbdullahiyan, Kaspi dıyo saheli kişvəron xarıci vəziron iclosədə iştirok kardey cəhəto bə Moskva səfərış kardə ki ım səfə cərəyonədə və ım kişvəri xarıci vəzorətxonə vırədə de Rusiyə xarıci vəzir Serqey Lavrofi vindemon və məşvərətış kardə.

Əv ım vindemoni cərəyonədə ıştə sıxənonədə əlovəş kardə: vey xuşhalim ki zinə və İroni İslomi parlamentədə İron və Rusiyə mədəni həmkoətion sazışon de İslomi şura parlamenti təsdiğ bıə.

Əmirəbdullahiyan ijən əlovəş kardə: ımruj həm de unilateralizm muğabilə kardey və Amerkə unilateralizm hərəkəton kam kardeyro, İron və Rusiyə mıştərəkə elanon bə imzo rəsə.

İron İslom Respublika ım diplomatiya ijən əlovəş kardə: ımruj fırsətımon heste ki 2 qılə kişvəri yolon sazışon barədə və ijən 2tərəfiyə rabitəon məsələon barədə məşvərət v votımon bıkəmon və ım barədə oxonə təvafuğon təğib bəkamon.

Im vindemonədə Rusiyə xarıci vəzir həm votışe: cari sorədə ım vindemon, az və İroni xarıci vəziri 6minnə vindemone və ım vindemonon, Tehron və Moskva rabitəon har çəxtə hevujətiro, 2 qılə kişvəri irodə nışonəy.