Jan 14, 2024 14:22 Asia/Tehran
  • Rusiyə: Britaniya və Amerkə kişvəron molon dızdiyedən

Rusiyə xarıci vəzorətxonə sıxənəvot, Amerkədə bə ım kişvəri dəbaste bıə molon musadirə ğanun təsdiğ kardey reaksiyaədə votışe: çand dahonədə Britaniya və Amerkə, bə kişvəron molon dızdiye məşğulin.

Amerkə prezdent Co Bayden de qıləy prinsipi təsdiğ kardey bə Ukraynaədə canqi bəhonə və ım kişvəri obod kardeyro çəvonku istifodə kardey bə Rusiyə təğribən 300 milyard dollar dəbastə bıə molon havzə çerağış nışo do.

Bə Tas aqentiyəti raporti əsos, Rusiyə xarıci vəzorətxonə sıxənəvot, Marya zaxarova de bəyon ım ki milləton və co qılə kişvəron molon dızdiye bənə Amerkə və Britaniya rəhbəron xusiyətonku qıləyni əvəz bıə, ijən elonış kardə: Amerkə və Britaniya de co kişvəron molon dızdiye bə 21 minnə əsri metod dızdiyə kardedə.

Rusiyə xarıci vəzorətxonə sıxənəvot bəyonış kardə ki ğərbi kişvəron səmtiku har qılə ğeyri dustanə hərəkətiro Rusiyə cəvob doeyro hozzoe ijən təkidış kardə: Rusiyə molon musadirə kardey, kişvəron investisiya və moli baxşonro veyə zərər nəticəş bəbe.

Zaxarava de işorə bə ım ki Rusiyə dəbastə bıə molon veyə miğdor Avropaədə ğərorış qətə, ijən təsdiğış kardə: Amerkəvıjon de mediya və co qılə metodonku istifodə kardey bə Avropa ittifoğ təziğon icod kardeyədə cəhdışon heste ta ım ittifoği uzvon iminnə kişvəronku bıbun ki ım ğeyri ğanuni və ğeyri əxloği royədə iminnə koon əncom bıdən.

Tags