Feb 09, 2024 11:00 Asia/Tehran
  • Rəyisi bə atom sulhomizə enerji soyb bey təkidış kardə

İroni İslomi Respublika prezdent Tehronədə xarıci səfiron cəmədə, atom sulhomizə enerji soyb bey, İroni milləti həx zınəşe.

Bə İrna raporti əsos, zinə Çoşəmbə İRoni İslomi Respublika prezdent, Seyd İbreym Rəyisi, bə İroni İslomi İnğilobi səbarzəti yolqətey mınosibəti xoto, İroni İslomi Respublika sakin bıə xarıci səfiron cəmədə bə atom sulhomizə enerji dast peydo kardeyro de işorə bə İroni milləti həx, votışe: bə İslomi İnğilobi yolə Rəhbər Həzrəte Ayətullah Xamenei fətvo əsos, İslomi Respublika doktorinədə atom siloh vırəş ni.

Rəyisi ijən əlovəş kardə: kişvəroni ki atom bomba soybin  ğəsdışon heste ki İroni milləti həxon məhv bıkon əmmo bıznon ki mə bə ım həxon isror bəkamon.

İroni İslomi Respublika prezdent ijən təsdiğış kardə: atom enerji beynəlxalğə aqentəti de rəsmi surət 15 kərə elonış kardə ki atom fəaliyətonədə İron hiç xəto və inhirofış ni əmmo əvon bəştə votə sıxanon bəfodor nin.

Seyed İbreym Rəyisi ijən bəyonış kardə ki İroni millət karde zınəşone ki Aerkə və ğərbi sanksiyaon bə fırsət və inkişof əvəz bıkon, əv ijən votışe: atomi muzakirə mizi tərk kardəmon ni və tərk nibəkamon və həmişə ıştə nəzəon təbyin kardeyro hərəkət kardedəmon.

İroni İslomi Respublika prezdent ijən əlovəş kardə: ğərb və Amerkə, məntıği ğəbul kardey əvəzi, icbor bıə canq və sanksiyaon bə millət icbor kardışone, İslomi Respublika bəştə hədəfon və inğilobi hərəkət dast peydo kardey vəy qəteyro, canq hiç təsirış nıbe, ımruj həm sanksiya, kişvəri inkişofi vəy qətey əzı nıbe və de təhdid və sanksiya vecudi, İroni millət bə veyə muvəffəğiyəton dast peydo kardışone.

Tags