Apr 14, 2024 15:20 Asia/Tehran
  • İroni işğal bıə sərzəminədə bə Novatim hərbi bazə zumandə həmlə

Zinə şəv İron işğal bıə sərzəminədə bə Novatim hərbi bazə zumandə həmləş kardə.

Əlməyadin xəbə kanal çe İroni rəekti həmlə nəticədə bə sehyonist rejimi Novatim hərbi bazə zumandə ziyoniku xəbəş doə.

Suriyə poytaxt Dəməşğədə sehyonist rejimi bə İroni konsuləti həmləku 10 ruj bədiqə,ımruj işambə şəvi nimədə İslomi İnğılobi Muhafizə Korpus bıə Sepah ğıvvon de rəket iyən dronon vositə bo sehyonist rejimi tənbih kardero bə işğal bıə sərzəminon hucum kardəşe.

Bə Əlmayədin xəbə şəbəkə doə məlumoti çe sehyonist rejimi ləşkəri iqlə sıxanəvoti etırof kardəşe ki,Sepah hərbi ğıvvon bə işğal bıə sərzəmini cənubədə bıə Novatimi hərbi bazə ziyodə ziyonon və xəsorəton daxil kardəşe.